تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - قوانین طرح و امتیاز بندی شهرستان ها برای گذراندن طرح (آپدیت شد در27/4/93)
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...

پاسخ به برخی ابهامات راجب گذراندن طرح در مشهد و شهرستان های طابعه.
 که یه مقداریشو اینجا میزارم و الباقی در ادامه مطلب.

تذکر: درصورتی که پاسخ سوال شما در بین سوالات زیر موجود نبود لطفا به واحد طرح ایمیل نمایید تا به شما پاسخ داده شود.

واحد طرح ایمیل: odhrm.tarh@mums.ac.ir


قوانین کلی طرح

  تعریف :
طبق ماده یک قانون فوق کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاترکه ازتاریخ 67/4/1 از موسسات  آموزشی عالی گروه پزشکی درداخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می شوندوخدمت آنان ازسوی  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مورد نیازاعلام  می گردد مکلفندپس ازفراغت ازتحصیل مدتی رابه عنوان طرح نیروی انسانی درمناطق مورد نیاز وزارت بهداشت  سپری نمایند.
(مدت خدمت برای فارغ التحصیلان مقاطع دکتری  وکارشناسی 24ماه وکاردانی 12 ماه می باشد که باتوجه  به ضریب محرومیت منطقه کسرخواهدشد.)
نکته : مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان تازمانی که خدمت قانون خود راشروع ننموده باشندمجاز به دخالت درامورپزشکی نمی باشند
تذکر: رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به دوگروه تقسیم می شوند:
- رشته های مورد نیاز:
فارغ التحصیلان این رشته ها خدمت طرح اجباری دارندوجهت انجام اموراجرایی خود مکلف به ارائه گواهی وپایان معافیت ازخدمت طرح هستند.
رشته های مورد نیازشامل: پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی، پرستاری ،هوشبری ،اطاق عمل ،رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی تکنسین فوریتهای پزشکی ،علوم پایه پزشکی درمقاطع دکتری

حقوق ومزایا واموررفاهی مشمولین :
مشمولین این قانون ازلحاظ حقوق ومزایاواموررفاهی (مرخصیهای استحقاقی ،استعلاجی ،بدون حقوق ،پاداش ،کمکهای غیرنقدی ،بیمه عمر،بیمه  درمان وحوادث وسایرمزایا)تابع قوانین ومقررات استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

قسمت آپدیت در ادامه مطلب (27/4/93)
پاره ای ازقوانین ومقررات مربوطه:

پزشکان عمومی ذکورمشمول این قانون مکلفندیکسال ازخدمت خود را درمراکز بهداشتی درمانی و روستائی انجام دهند
مدت خدمت وظیفه عمومی بامدرک تخصصی جزو خدمات قانونی محاسبه خواهدشد
رعایت ضریب محرومیت منطقه ضروری خواهد بود
مشمولین فوق تاسقف 2  ماه می توانند ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
هرگونه نقل وانتقال مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان باتوافق دودانشگاه (مبداء ومقصد)ورعایت سایرضوابط قانونی نظیرخدمت روستائی ،رعایت مناطق مجازمناطق تعهدخدمتی انجام پذیرد ممانعتی ندارد
مشمولان فوق می توانند درصورت قبولی درمقاطع تحصیلی بالاترازانجام خدمت طرح انصراف دهندوازمحل خدمت خودتسویه حساب بگیرند.

انطباق سهمیه قبولی مشمولین درآزمون سراسری بامنطقه خدمتی درنظرگرفته شده درحین صدورمعرفینامه شروع طرح به ترتیب ذیل خواهدبود:
1محل خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه 1 درمناطق موردنیازدانشگاه
2دانش آموختگان سهمیه منطقه 2 درمناطق 2و3
3دانش آموختگان سهمیه منطقه 3 فقط درمناطق 3
4محل خدمت  دانش آموختگانی که درمناطق بالاترپذیرفته می شوندبراساس سهمیه قبولی آخرین مقطع آنان تعیین خواهدشد

- موارد ذیل درحکم سهمیه منطقه یک می باشد:
1فارغ التحصیلان رشته های مازادبرنیاز
2بانوان متاهل
3مشمولین ماده 2قانون
4فارغ التحصیلان دوره های شبانه
5کدصفر،20درصدآزاده ، منطقه آزاد، بدون سهمیه
پیام آوران بهداشت
-    باتوجه به عنایات مقام رهبری (مدظله العالی) به منظورتامین نیروی انسانی موردنیازدراموربهداشتی ودرمانی مناطق روستایی ومحروم کشور گروهی ازمشمولان وظیفه عمومی درگروه پزشکی وپیراپزشکی پس ازطی دوران آموزش مقدماتی نظامی به عنوان پیام آوران بهداشت انتخاب می شوند.
-    هرشش ماه یکبار درکمسیونی مرکب ازیک نفرازستاد کل نیروی های مسلح ویک نفرازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ویک نفرازکمسیون بهداری وبهزیستی بانظارت مجلس شورای اسلامی سهمیه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ازمشمولان وظیفه هردوره مشخص خواهد شد.
-     وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش این وزارت لیست اسامی پیام آوران هردوره راهردوماه یکبارودرماه های زوج سال به حوزه وظیفه عمومی وستاد کل نیروهای مسلح ارسـال می نمایدوستاد کل نیروهای مسلح نیزلیست معرفی شده رادرقالب سهمیه وزارت مذکور قرارداده وچنانچه تعدادمشمولان واجد شرایط مازاد برتعدادموردنیازدرسهمیه مصوب باشدبین آنها قرعه کشی نموده واسامی افراد پذیرفته شده به عنوان پیام آوران بهداشت رابه سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت ثبت دربرگه اعزام ومعاونت نیروی انسانی نزسا(مدیریت منابع انسانی سرباز)جهت تعیین محل آموزش ونیزوزارت بهداشت جهت انجام خدمت معرفی خواهد نمود.

رشته های مورد نیاز دوره پیام آوری بهداشت

الف- رشته های پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی 
ب- رشته  های پیراپزشکی ووابسته به پزشکی   
شامل رشته های :
بهداشت عمومی ،اپیدمیولوژی،آموزش بهداشت ،بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت محیط ،تغذیه، علوم وصنایع  غذایی،آماربهداشتی وحیاتی ،مدارک پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،قارچ شناسی ،انگل شناسی ،حشره شناسی  پزشکی ومبارزه باناقیلن ،میکروبیولوژی پزشکی ،خون شناسی وانتقال خون ، پرستاری،هوشبری ،اتاق عمل ،فیزیوتراپی ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،گفتاردرمانی ،تکنولوژی پزشکی ،رادیولوژی ،مبارزه بابیماریها،فوریتهای پزشکی وبهیاری .

قوانین تعهد خدمتی
تعریف:در راستای سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظارت صحیح ، دقیق  سیاستگذاری از طرل وزارتخانه ، پس از تفویض صدور تاییدیه تحصیلی که در دو مرحله انجام گرفت تفویض صدور مجوز مدارک تحصیلی به دانشگاههای علوم یپزشکی سراسر کشور در دست اقدام قرار گرفت که در مرحله اول طی بخشنامه شماره 191523 مورخ 14/12/83 صدور مجوز مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره شبانه با سهمیه قبولی آزاد انجام شد و طی این مرحله مجوز صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی که تعهد خاص ندارند به دانشگاههای علوم پزشکی تفویض می شود.

تعهدات :

به استناد قانون ماده یک تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین و به تناسب مدت تحصیلات خود در رشته ها و مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند.

با توجه به تعهدات یاد شده (تعهدات آموزش رایگان) و سایر تعهداتی که حسب مورد بصورت خاص از دانش آموختگان اخذ گردیده است (جهت ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دوره های تخصصی و ... ) دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت دانشنامه و ریز نمرات نخواهند بود.

انواع تعهدات دانش آموختگان :

این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشند.

1- تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام )       2  تعهدات خاص

 تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام)

کلیه دانش آموختگان روزانه ورودی بعد از سال 1354 مشمول این تعهد می باشند.

 سهمیه قبولی و ثبت نامی

این تعهدات بر حسب (سهیمه ثبت نامی) پذیرفته شدگان در کنکور سراسری می باشد.

 الف) پذیرفته شدگان سهمیه منطقه1  /آزاد/ شاهد ـ رزمندگان ـ نهادها ـ نهضت سواد آموزی  برابر مدت تحصیل خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور می باشند.

ب ) پذیرفته شدگان سهمیه مناطق 2 و3 و عشایر و بومی همانند منطقه محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند. که یک برابر آن را بعلت استفاده از سهمیه قبولی منطقه ای می بایست حتماً در منطقه مورد پذیرش انجام دهند.

پ) پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی همانند مناطق محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند.

ت ) پذیرفته شدگان سهمیه استانداریها به میزان 3 برابر مدت تحصیل متعهد خدمت به استان مورد متعهد خود می باشند که تعهدات آنها مطابق بامتن سند محضریشان می باشد.این سهمیه مخصوص استانهای محروم کشور مندرج در دفترچه کنکور سراسری می باشد.


محل انجام خدمت دانش آموختگان منطقه ای

ماده 2- متعهدین منطقه 2 و 3 که حائز هر یک از شرایط ذیل باشند از انجام تعهدات در منطقه مورد تعهد که به مدت یک برابر می باشد معاف بوده و می توانند تعهدات خود را که دو برابر سنوات تحصیلی می باشد در هر نقطه از کشورانجام دهند.

1-2    ایثارگران ، آزاده بیش از 3 سال ، رزمنده با حضور 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی ، جانباز بالای 25% و بالاتر فرزند و همسر جانباز بالای 70%

2-2  بانوان متاهل در صورتی که محل اشتغال همسربه گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد.

3-2  شاغلین رسمی، آزمایشی ، رسمی قطعی و پیمانی موسسات و نهادهای دولتی در صورتی که زمان استخدام آنها قبل از تاریخ 30/12/80 باشد.

4-2 متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها حداقل 15 سال تمام گذشته باشد.

5-2 متعهدینی که گواهی کار معتبر در مناطق آزاد کشور (منطقه یک) ارائه نموده و کمتر از نصف مدت تعهد منطقه ای آنها باقی مانده باشد.

تبصره 1: چنانچه دانش آموخته مدت خدمت سربازی رابعد از فراغت از تحصیل و در کل مناطق کشور و مراکز خدمات بهداشتی درمانی با عنوان پیام آور بهداشت گذرانیده باشد به شرط ارائه گواهی معتبر ازمحل مورد خدمت این مدت می تواند بعنوان خدمات منطقه ای موردمحاسبه قرار گیرد.

تبصره 2: مدت خدمت طرح نیروی انسانی در صورتی که در مناطق 2 یا 3 کشور باشد می توانند بعنوان خدمات مورد تعهد منطقه ای برای دانش اموختگان مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره 6: تمامی فارغ التحصیلان در تمامی مقاطع جهت آزاد سازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی رااز اولین مقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی ، ارائه دانشنامه مقطع قبل یا مجوز تحویل مدارک تحصیلی در مقطع قبل ، ارائه و تصویر آن ضمیمه مدارک گردد.


مثلا  اگر دانش آموخته 8 ترم  به تحصیل اشتغال داشته با سهمیه قبولی منطقه یک 4 سال متعهد خدمت و با سهمیه قبولی منطقه دو یا سه ، 8 سال تعهد خدمت دارند.که 4سال از آن را موظف اند در منطقه محل قبولی بگذرانند.

برای گذراندن طرح در مشهد چطور می­باشد؟

      برای گذراندن طرح در شهرستان مشهد جهت افراد مجرد امتیاز 30مورد نیاز است.

 http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,11

چه شهرهایی پانسیون دارند؟

         فقط شهرهای مشهد،چناران ،طرقبه و شاندیز فاقد پانسیون می باشد.ومابقی شهرها پانسیون دارند.

واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد كدامند و مدت طرح در  هر واحد  چقدر می­باشد؟

 لینک مربوطه: http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,6

شماره تلفن و آدرس واحدهای محل خدمت در كدام قسمت سایت قرار دارد؟

لینک مربوطه: http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,17

در صورت گذراندن خدمت سربازی پس از تحصیل دردانشگاه آیا می­توان طرح گذراند؟ شرایط آن چگونه است؟

بصورت داوطلبانه كارشناسان اگر بمدت 17ماه خدمت سربازی انجام دهند.مابالتفاوت تا سقف24ماه مشمول طرح میباشند .در مقطع كاردانی در صورتیكه كمتر از 12ماه خدمت نمایند مشمول طرح می باشند.

فارغ التحصیلان رشته های اجباری که کمتر از مدت مذکور خدمت وظیفه داشته اند تا سقف 24ماه برای کارشناسان و 12 ماه برا ی کاردانی باید طرح اجباری خدمت نمایند.

در صورت گذراندن خدمت سربازی قبل از تحصیل دردانشگاه طرح لازم است؟

بله مشمول طرح   می باشند.

میتوان توقف از طرح گرفت و ادامه تحصیل داد؟

  بله-با ارائه درخواست توقف طرح به كارگزینی محل خدمت و مكاتبه آن واحد با اداره طرح

می توان از محل خدمت طرح انصراف داد؟

فرد یكبار مجاز است تا اعتراض خودرا بامستندات و مدارك امتیاز آوراعلام نماید.درصورت عدم كسب امتیازلازم  و عدم شروع بكار ،با انصراف از طرح، فرد یكسال از انجام دوره طرح در دانشگاه مشهد محروم میگردد.

آیا می توان در حین طرح در آزمون مقطع بالاتر شرکت کرد؟

باتوجه به تغییر ضوابط شرکت در آزمون هر دوره باید به دفترچه ازمون همان دوره مراجعه شود.

می توان در حین طرح در آزمون استخدامی شرکت کرد؟

فقط در ازمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در صورتی که در مفاد آگهی درج شده باشد.

بانوان متاهل می توانند شهر محل سکونت همسرشان را جهت طرح انتخاب نمایند؟

بله. معمولا اولین اولویت انتخابی متاهلین مورد تائید است .

چگونه می توان قبل از گذراندن دوره طرح در خارج از کشور ادامه تحصیل داد؟

با گذاشتن وثیقه در وزارت بهداشت تهران، اخذ ریز نمرات جهت ترجمه امکان پذیر است ولی پس از بازگشت به کشور باید دوره طرح را بگذرانید تا مدرک شما آزاد شود.

آیا می توان بدون گذراندن دوره طرح در رشته نامرتبط با علوم پزشکی ادامه تحصیل داد؟

درصورتی که از شما تعهد گرفته شود تا قبل از فارغ التحصیلی مدرک خود را تحویل نمائید باید درحیل تحصیل دوره طرح را بگذرانید تا مدرک شما آزاد گردد.

درصورتی که ساکن استان دیگری باشیم آیا میتوان دوره طرح خود را در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراند؟

درصورت نیاز هر دانشگاه گذراندن طرح در کل کشور مجاز است. ولی بایستی امتیاز مورد نیاز جهت هر شهرستان را کسب نمائید.

میزان نیاز نیروی طرحی هر شهر چند نفر است؟

http://tarh.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=164&fkeyid=&siteid=164&pageid=4185

می توان از محل خدمت طرح انصراف داد؟

فرد یكبار مجاز است تا اعتراض خودرا بامستندات و مدارك امتیاز آوراعلام نماید.درصورت عدم كسب امتیازلازم  و عدم شروع بكار ،با انصراف از طرح، فرد یكسال از انجام دوره طرح در دانشگاه مشهد محروم میگردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آپدیت  27/4/1393


داوطلبان رشتههای پیراپزشكی مشمول طرح نیروی انسانی به هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد كه بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، میتوانند صرفاً یک بار در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غیر مرتبط شركت نمایند . بعلاوه، تعهدات مربوط به خدمات قانونی مقطع كارشناسی كماكان به قوت خود باقی است.

افرادی كه به هنگام ثبت نام در آزمون، ترم آخر دانشجویی بوده و پس از تاریخ برگزاری آزمون فارغ التحصیل شوند، چنانچه در آزمون مربوطه شركت نموده و پذیرفته نشوند، در صورتی كه حداكثر بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها به هنگام ثبت نام تا آزمون بعدی نگذشته باشد، میتوانند یكبار دیگر در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غیر مرتبط شركت نمایند
(به عبارتی افرادی كه قبل ازتاریخ برگزاری آزمون فارغالتحصیل میشوند به دلیل اینكه مشمول محسوب می گردند، در صورت
شركت در آزمون از فرصت یک بار خود استفاده مینمایند )

افرادی كه خدمات قانونی طرح نیروی انسانی را شروع كرده باشند در صورت قبولی در آزمون، با دانشگاه محل انجام خدمت تسویه حساب نموده و ادامه طرح موكول به بعد از اتمام تحصیل میشود.

افرادی كه مشمول طرح نیروی انسانی بوده و بعد از فراغت از تحصیل یک بار در آزمون شركت كرده و لی پذیرفته نشدهاند مكلف به انجام خدمات قانونی طرح نیروی انسانی خود بوده و در صورتی مجاز به شركت مجدد درآزمون می باشند كه خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بدیهی است این افراد در صورت شروع به تحصیل در پس از شروع طرح تا مقطع كارشناسی ارشد میبایست گواهی پایان طرح را به عنوان یكی از مدارك الزامی به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمایند

فارغالتحصیلان رشتههای پیراپزشكی تحت عنوان استعدادهای درخشان ، بدون محدودیت می توانند در آزمون ورود ی كارشناسی ارشد شركت نمایند

رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نیروی انسانی میباشند و خدمات مربوط به طرح را باید بصورت اجباری انجام دهند ، عبارتند از : پزشكی ، دندانپزشكی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاع عمل ، هوشبری ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، فوریتهای پزشكی ، پرستاری دندانپزشكی و بهداشت دهان

متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون كه در آزمون شركت مینمایند و با آزمون دقت نمایند ابتدا برای این سهمیه مازاد سنجیده خواهند شد در صورتیكه پذیرفته نشوند برای شرایط عادی در سهمیه آزاد همانند سایر داوطلبان عادی مورد سنجش واقع خواهند شد.

استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون دقت نمایند بهنگام مراجعه به دانشگاه جهت استفاده از این سهمیه، فقط مجاز به انتخاب 2 محل در یک رشته، بر اساس جدول پذیرش میباشند بدیهی است در هر دانشگاهی اولویت پذیرش با دانشجوی واجد شرایط آن دانشگاه میباشد. لذا اگر ظرفیت مازاد دانشگاه یک نفر باشد، دانشجوی واجد شرایط و در اولویت همان دانشگاه پذیرفته خواهد شد و اگر ظرفیت بیش از یک نفر باشد حداقل یک نفر از دانشجویان واجد شرایط و در اولویت، از سایر دانشگاهها پذیرفته خواهد شد

هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد

دارندگان مدرك معادل، گواهی اتمام دوره و همچنین دارندگان میانگین كل كمتر از 12 در مقطع كارشناسی، مجاز به ادامه -
تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای علوم پزشكی نمیباشند .

هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل در زمان تحصیل در مقطع عالی برای دانشجو ممنوع میباشد

كسانی كه در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شركت نموده و پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال بعد نمیباشند

مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد میتوانند در آزمون ارشد شرکت نمایند.

افرادی كه تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی دانشگاه میباشد، در صورت عدم تمدید موعد اعزام، لازم است در تاریخ مقرر)مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. این افراد درصورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود

كاركنان وظیفه سربازان در حال خدمت فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی بدون غیبت اولیه، قادر به شرکت در ازمون ارشد میباشند.

دانشجویان انصرافی دانشگاهها درصورتی كه در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد. مضافاً مشروط به اینكه قبلاً از امتیاز یک بار استفاده نكرده باشند. میتواندد در ازمون ارشد شرکت نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال - اینجانب 15/11/91 فارغ التحصیل شده ام ؛ در آزمون كارشناسی ارشد 92 نیز شركت و مردود شده ام ، درحال حاضر بیش از یكسال از فارغ التحصیلی ام نگذشته و هنوز طرح خود را شروع نكرده ام آیا می توانم در ارشد 93 شركت كنم یا خیر؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، مشمولان طرح نیروی انسانی فارغ التحصیل در یكی از رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت در فرصت یكساله بعد از فراغت از تحصیل، فقط یكبار می توانند در آزمون ورودی كارشناسی ارشد شركت نمایند. لذا باعنایت به اینكه شما بعد از فارغ التحصیلی در فرصت یكساله خود یكبار در آزمون شركت نموده اید، مجاز به شركت درآزمون نمی باشید.

سوال- اینجانب 30/4/92 فارغ التحصیل شده ام ؛ در آزمون كارشناسی ارشد 92 نیز شركت و مردود شده ام ، و در حال گذراندن طرح می باشم، می توانم در ارشد 93 شركت كنم یا خیر؟

جواب :طبق تبصره1- ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، باتوجه به اینكه در آزمون سال 92، بعد از برگزاری آزمون، فارغ التحصیل شده اید و در زمان آزمون مشمول محسوب نمی شدید، مجاز به شركت در آزمون 93 می باشید.

سوال - اینجانب دانشجوی ترم آخر رشته پرستاری می باشم که (در تاریخ 31/6/93 فارغ التحصیل می شوم) امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 93 و 94 و همچنین ادامه تحصیل قبل از انجام طرح را دارم؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، مشمولان طرح نیروی انسانی فارغ التحصیل در یكی از رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت می توانند در فرصت یكساله بعد از فراغت از تحصیل فقط یكبار در آزمون شركت نمایند. باتوجه به اینكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب نمی شوید و در فرصت یكساله خود فقط یكبار مجاز به شركت در آزمون می باشید، مجاز به شركت در آزمون 94 نیز خواهید بود .

سوال - اینجانب دانشجوی ترم آخر رشته اتاق عمل می باشم كه در تاریخ 5/3/93 فارغ التحصیل می شوم باتوجه به اینكه تا زمان ثبت نام آزمون سال 94 فرصت یكساله ام به پایان نخواهد رسید، آیا مجاز به شركت در آزمون سال 93 و 94 قبل از انجام طرح می باشم ؟

جواب : طبق تبصره 2-ماده1- شرایط اختصاصی داوطلبان رشته های پیراپزشكی مشمول طرح نیروی انسانی كه جزء رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت می باشند، باتوجه به اینكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب می شوید در فرصت یكساله خود فقط یكبار مجاز به شركت در آزمون می باشید، درصورتیكه در آزمون سال 93 شركت نمایید مجاز به شركت در آزمون 94 نخواهید بود بعبارتی از فرصت یكبار خود استفاده می نمایید. درصورتیكه در آزمون93 شركت ننمایید بدلیل اینكه به هنگام ثبت نام آزمون سال 94 در فرصت یكساله خود در آزمون شركت نكرده اید، مجاز به شركت در آزمون 94 خواهید شد.

سوال -من در حدود 1 سال و 5 ماه است كه در حال گذراندن طرح هستم و تاریخ 3/7/92 پایان طرح محسوب می شود باتوجه به این تاریخ می توانم در آزمون شركت كنم ؟

جواب : طبق بند 4 شرایط شركت مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، فارغ التحصیلان رشته-های پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی بشرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان تا تاریخ 31/6/93، و یا معافیت از انجام آن، مجاز به شركت در آزمون می¬باشند.

سوال - اینجانب در حال تحصیل در ترم دوم ارشد دانشگاه پیام نور میباشم ایا امکان ثبت نام در ارشد را داشته و در صورت قبولی امکان ادامه تحصیل همزمان را دارم؟

جواب : طبق بند 5-1- شرایط اختصاصی راهنمای دفترچه ثبت نام، عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره¬های كارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه و یا دانشگاه¬های دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی كشور.(بهنگام قبولی در آزمون و طول تحصیل)

سوال - اینجانب فارغ التحصیل روزانه بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم هستم، در صورت قبولی در آزمون كارشناسی ارشد وزارت بهداشت وضعیت پرداخت هزینه به چه صورت می باشد؟

جواب : طبق تبصره3 بند3-1- شرایط اختصاصی راهنمای دفترچه ثبت نام، آن دسته از دانش¬آموختگان مقطع كارشناسی ارشد كه با مدارك تحصیلی مقطع كارشناسی خود (مطابق جداول مدارك تحصیلی مورد پذیرش) مجاز به شركت در آزمون رشته مربوطه می¬باشند، در صورت پذیرش، چنانچه در رشته قبلی در مقطع كارشناسی ارشد از آموزش رایگان برخوردار بوده¬اند، ملزم به پرداخت شهریه در رشته پذیرفته شده می¬باشند. درخصوص میزان هزینه و نحوه پرداخت آن از مركزخدمات آموزشی وزارت بهداشت پیگیری لازم به عمل آید.

سوال- اینجانب فارغ التحصیل رشته هوشبری در تاریخ 1/10/91 می¬باشم و تاکنون در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نکرده ام . باتوجه به اینكه در تاریخ 1/4/93 از خدمت سربازی ترخیص خواهم شد، آیا می¬توانم در آزمون كارشناسی ارشد93 شرکت کنم؟

جواب: باتوجه به اتمام دوره خدمت تا 31/6/93 منعی جهت شركت در آزمون وجود ندارد.

البته آزمون ارشد سال 93 برگزار شده همونطور که میدونید منتها من بدون تغییر اونها رو بر اساس اعلام وزارت بهداشت گذاشتم.

انشاا... برا بعد بدردتون بخوره !
نوع مطلب : اطلاعات گروه پرستاری،ارشد پرستاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:53 ق.ظ

You said it very well.!
canadian pharmacy meds prescription drugs without prior prescription best canadian pharmacy buy viagra usa drugs for sale canadian drug online canadian pharmacies buy viagra online usa canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacies that are legit
یکشنبه 2 تیر 1398 03:16 ب.ظ

You actually expressed it exceptionally well!
cialis price in bangalore cialis from canada cialis lilly tadalafi we like it cialis soft gel cialis online calis usa cialis online cialis great britain prix de cialis get cheap cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:18 ق.ظ

You actually reported this well!
cialis rckenschmerzen tadalafil 10 mg we like it safe cheap cialis effetti del cialis cialis mit grapefruitsaft only now cialis for sale in us enter site very cheap cialis acheter cialis meilleur pri cialis wir preise buy cialis cheap 10 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:34 ب.ظ

Incredible many of amazing information!
click now cialis from canada fast cialis online non 5 mg cialis generici we recommend cialis info cialis lowest price cheap cialis no prescription cialis cheap where to buy cialis in ontario prezzo cialis a buon mercato opinioni cialis generico
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of posts!

link for you cialis price chinese cialis 50 mg cialis coupons prices on cialis 10 mg cialis lilly tadalafi cialis vs viagra generic cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis where to buy cialis in ontario cialis online deutschland
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

Nicely spoken without a doubt! !
cialis 5 mg scheda tecnica venta de cialis canada cialis coupon cialis generico lilly cialis generico lilly fast cialis online cialis cuantos mg hay acheter cialis meilleur pri prix cialis once a da free generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 09:37 ب.ظ
best drug erectile dysfunction http://viagralim.us best drug erectile dysfunction !
Hey there, You've done a fantastic job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.
جمعه 24 خرداد 1398 11:14 ب.ظ

Great advice. Thanks.
weblink price cialis buy cialis online nz cialis in sconto cialis lowest price achat cialis en europe import cialis cuanto cuesta cialis yaho dosagem ideal cialis cialis kaufen cialis 20 mg best price
جمعه 24 خرداد 1398 09:02 ق.ظ

Regards. Ample info!

what is cialis cialis name brand cheap cialis 5 mg funziona cialis 05 are there generic cialis cialis coupons cialis sans ordonnance cialis australia org we choice cialis uk generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

Kudos! Excellent stuff.
cost of cialis cvs we like it cialis soft gel tadalafil 20 mg cialis rezeptfrei free cialis price cialis best legalidad de comprar cialis cialis alternative buy generic cialis when can i take another cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

Can I simply say what a relief to discover a person that really knows what they're talking about on the net. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of your story. I can't believe you are not more popular given that you definitely have the gift.
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 01:41 ق.ظ
all natural cures ed http://viagralim.us all natural cures ed !
Hello would you mind sharing which blog platform you're using? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:24 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
canada medication pharmacy rx from canada canadian mail order pharmacies Canadian Pharmacy USA canadian pharcharmy online24 legitimate canadian mail order pharmacies canadian viagra canadian pharmacies-24h canadianpharmacyusa24h online pharmacy canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:13 ق.ظ

With thanks, I enjoy it!
buy cialis uk no prescription cialis sans ordonnance how does cialis work cialis great britain cialis without a doctor's prescription fast cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:52 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy this!
tadalafil generic 40 mg cialis what if i take buy cialis online nz look here cialis cheap canada click now buy cialis brand prix cialis once a da cialis generic tadalafil buy cialis venta a domicilio cialis great britain cialis for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 01:26 ب.ظ

You actually mentioned that adequately!
how to purchase cialis on line buying cialis overnight cialis billig cialis bula tadalafil 5mg low cost cialis 20mg cialis prices in england cialis preise schweiz free cialis cialis reviews
دوشنبه 12 آذر 1397 01:39 ق.ظ

You made your stand pretty well.!
cialis 5mg billiger cialis e hiv generic cialis pro where cheapest cialis cialis online holland cialis baratos compran uk cialis 10 doctissimo cialis super kamagra safe dosage for cialis estudios de cialis genricos
یکشنبه 11 آذر 1397 01:28 ق.ظ

Truly many of awesome info.
look here cialis cheap canada the best choice cialis woman dosagem ideal cialis are there generic cialis online cialis cialis 5mg order generic cialis online cialis taglich only best offers cialis use where to buy cialis in ontario
شنبه 10 آذر 1397 01:01 ق.ظ

You made the point!
cialis para que sirve price cialis best cialis tablets pastillas cialis y alcoho generic cialis soft gels cialis tablets australia buying cialis in colombia we recommend cheapest cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis patent expiration
جمعه 9 آذر 1397 01:55 ق.ظ

You actually said it exceptionally well!
cialis e hiv calis cialis super acti cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet calis estudios de cialis genricos buy cialis cialis 20 mg cut in half cialis generico online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:35 ب.ظ

Very good forum posts. Thank you.
venta de cialis canada acheter du cialis a geneve buy cheap cialis in uk tadalafil tablets cialis dosage cialis 20 mg best price free generic cialis cialis billig cialis italia gratis il cialis quanto costa
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:53 ب.ظ

Amazing posts. Thank you.
female cialis no prescription when will generic cialis be available cialis 5 mg schweiz cialis generic tadalafil 20 mg cialis generico online ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis vs levitra cialis generika cipla cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:54 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
cialis pas cher paris cialis 5mg billiger order generic cialis online cialis herbs how do cialis pills work cialis for bph cialis 100 mg 30 tablet cialis dose 30mg cialis coupon cialis 20 mg cost
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:07 ق.ظ

You reported that really well!
buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil 20mg buy levitra generic vardenafil buy levitra online levitra 20mg levitra levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 05:58 ق.ظ

Very good facts. Appreciate it!
cialis professional from usa cialis generic availability cialis 5 mg funziona cialis ahumada canadian cialis achat cialis en suisse cialis cipla best buy free cialis cialis e hiv cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 03:33 ق.ظ

This is nicely said! !
only best offers cialis use get cheap cialis buying cialis on internet cialis rezeptfrei cialis generika import cialis cialis 30 day sample generic cialis cialis efficacit price cialis per pill
شنبه 31 شهریور 1397 05:27 ب.ظ

Excellent knowledge. With thanks!
online pharmacies legitimate canada drugs online canada online pharmacies reviews drugstore online reviews the best canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews good canadian online pharmacies canadian rxlist north west pharmacy canada canadian pharmaceuticals
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:26 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis kamagra levitra cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri venta cialis en espaa price cialis best cialis generika in deutschland kaufen buy original cialis click now buy cialis brand acquistare cialis internet
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:10 ب.ظ

You actually suggested that exceptionally well!
canadian viagra online pharmacies legitimate top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies mail order canada online pharmacies for men canadian rx world pharmacy canada pharmacies viagra canadiense canada pharmacies account canadian pharmacy viagra brand
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:22 ق.ظ

Many thanks, Terrific information.
buy viagra without a prescription online lowest price viagra viagra buy no prescription buy viagra online uk cheap uk pharmacy viagra online viagra without prescription cheap online pharmacy uk viagra how to buy buying viagra online australia cheap viagra pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :