تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - قوانین طرح و امتیاز بندی شهرستان ها برای گذراندن طرح (آپدیت شد در27/4/93)
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...

پاسخ به برخی ابهامات راجب گذراندن طرح در مشهد و شهرستان های طابعه.
 که یه مقداریشو اینجا میزارم و الباقی در ادامه مطلب.

تذکر: درصورتی که پاسخ سوال شما در بین سوالات زیر موجود نبود لطفا به واحد طرح ایمیل نمایید تا به شما پاسخ داده شود.

واحد طرح ایمیل: odhrm.tarh@mums.ac.ir


قوانین کلی طرح

  تعریف :
طبق ماده یک قانون فوق کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاترکه ازتاریخ 67/4/1 از موسسات  آموزشی عالی گروه پزشکی درداخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل می شوندوخدمت آنان ازسوی  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مورد نیازاعلام  می گردد مکلفندپس ازفراغت ازتحصیل مدتی رابه عنوان طرح نیروی انسانی درمناطق مورد نیاز وزارت بهداشت  سپری نمایند.
(مدت خدمت برای فارغ التحصیلان مقاطع دکتری  وکارشناسی 24ماه وکاردانی 12 ماه می باشد که باتوجه  به ضریب محرومیت منطقه کسرخواهدشد.)
نکته : مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان تازمانی که خدمت قانون خود راشروع ننموده باشندمجاز به دخالت درامورپزشکی نمی باشند
تذکر: رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان به دوگروه تقسیم می شوند:
- رشته های مورد نیاز:
فارغ التحصیلان این رشته ها خدمت طرح اجباری دارندوجهت انجام اموراجرایی خود مکلف به ارائه گواهی وپایان معافیت ازخدمت طرح هستند.
رشته های مورد نیازشامل: پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی، پرستاری ،هوشبری ،اطاق عمل ،رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی تکنسین فوریتهای پزشکی ،علوم پایه پزشکی درمقاطع دکتری

حقوق ومزایا واموررفاهی مشمولین :
مشمولین این قانون ازلحاظ حقوق ومزایاواموررفاهی (مرخصیهای استحقاقی ،استعلاجی ،بدون حقوق ،پاداش ،کمکهای غیرنقدی ،بیمه عمر،بیمه  درمان وحوادث وسایرمزایا)تابع قوانین ومقررات استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

قسمت آپدیت در ادامه مطلب (27/4/93)
پاره ای ازقوانین ومقررات مربوطه:

پزشکان عمومی ذکورمشمول این قانون مکلفندیکسال ازخدمت خود را درمراکز بهداشتی درمانی و روستائی انجام دهند
مدت خدمت وظیفه عمومی بامدرک تخصصی جزو خدمات قانونی محاسبه خواهدشد
رعایت ضریب محرومیت منطقه ضروری خواهد بود
مشمولین فوق تاسقف 2  ماه می توانند ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند
هرگونه نقل وانتقال مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان باتوافق دودانشگاه (مبداء ومقصد)ورعایت سایرضوابط قانونی نظیرخدمت روستائی ،رعایت مناطق مجازمناطق تعهدخدمتی انجام پذیرد ممانعتی ندارد
مشمولان فوق می توانند درصورت قبولی درمقاطع تحصیلی بالاترازانجام خدمت طرح انصراف دهندوازمحل خدمت خودتسویه حساب بگیرند.

انطباق سهمیه قبولی مشمولین درآزمون سراسری بامنطقه خدمتی درنظرگرفته شده درحین صدورمعرفینامه شروع طرح به ترتیب ذیل خواهدبود:
1محل خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه 1 درمناطق موردنیازدانشگاه
2دانش آموختگان سهمیه منطقه 2 درمناطق 2و3
3دانش آموختگان سهمیه منطقه 3 فقط درمناطق 3
4محل خدمت  دانش آموختگانی که درمناطق بالاترپذیرفته می شوندبراساس سهمیه قبولی آخرین مقطع آنان تعیین خواهدشد

- موارد ذیل درحکم سهمیه منطقه یک می باشد:
1فارغ التحصیلان رشته های مازادبرنیاز
2بانوان متاهل
3مشمولین ماده 2قانون
4فارغ التحصیلان دوره های شبانه
5کدصفر،20درصدآزاده ، منطقه آزاد، بدون سهمیه
پیام آوران بهداشت
-    باتوجه به عنایات مقام رهبری (مدظله العالی) به منظورتامین نیروی انسانی موردنیازدراموربهداشتی ودرمانی مناطق روستایی ومحروم کشور گروهی ازمشمولان وظیفه عمومی درگروه پزشکی وپیراپزشکی پس ازطی دوران آموزش مقدماتی نظامی به عنوان پیام آوران بهداشت انتخاب می شوند.
-    هرشش ماه یکبار درکمسیونی مرکب ازیک نفرازستاد کل نیروی های مسلح ویک نفرازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ویک نفرازکمسیون بهداری وبهزیستی بانظارت مجلس شورای اسلامی سهمیه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ازمشمولان وظیفه هردوره مشخص خواهد شد.
-     وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودانشگاههای علوم پزشکی تحت پوشش این وزارت لیست اسامی پیام آوران هردوره راهردوماه یکبارودرماه های زوج سال به حوزه وظیفه عمومی وستاد کل نیروهای مسلح ارسـال می نمایدوستاد کل نیروهای مسلح نیزلیست معرفی شده رادرقالب سهمیه وزارت مذکور قرارداده وچنانچه تعدادمشمولان واجد شرایط مازاد برتعدادموردنیازدرسهمیه مصوب باشدبین آنها قرعه کشی نموده واسامی افراد پذیرفته شده به عنوان پیام آوران بهداشت رابه سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت ثبت دربرگه اعزام ومعاونت نیروی انسانی نزسا(مدیریت منابع انسانی سرباز)جهت تعیین محل آموزش ونیزوزارت بهداشت جهت انجام خدمت معرفی خواهد نمود.

رشته های مورد نیاز دوره پیام آوری بهداشت

الف- رشته های پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی 
ب- رشته  های پیراپزشکی ووابسته به پزشکی   
شامل رشته های :
بهداشت عمومی ،اپیدمیولوژی،آموزش بهداشت ،بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بهداشت محیط ،تغذیه، علوم وصنایع  غذایی،آماربهداشتی وحیاتی ،مدارک پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،قارچ شناسی ،انگل شناسی ،حشره شناسی  پزشکی ومبارزه باناقیلن ،میکروبیولوژی پزشکی ،خون شناسی وانتقال خون ، پرستاری،هوشبری ،اتاق عمل ،فیزیوتراپی ،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،گفتاردرمانی ،تکنولوژی پزشکی ،رادیولوژی ،مبارزه بابیماریها،فوریتهای پزشکی وبهیاری .

قوانین تعهد خدمتی
تعریف:در راستای سیاست تمرکز زدایی و تفویض اختیارات اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نظارت صحیح ، دقیق  سیاستگذاری از طرل وزارتخانه ، پس از تفویض صدور تاییدیه تحصیلی که در دو مرحله انجام گرفت تفویض صدور مجوز مدارک تحصیلی به دانشگاههای علوم یپزشکی سراسر کشور در دست اقدام قرار گرفت که در مرحله اول طی بخشنامه شماره 191523 مورخ 14/12/83 صدور مجوز مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره شبانه با سهمیه قبولی آزاد انجام شد و طی این مرحله مجوز صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی که تعهد خاص ندارند به دانشگاههای علوم پزشکی تفویض می شود.

تعهدات :

به استناد قانون ماده یک تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین و به تناسب مدت تحصیلات خود در رشته ها و مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایند.

با توجه به تعهدات یاد شده (تعهدات آموزش رایگان) و سایر تعهداتی که حسب مورد بصورت خاص از دانش آموختگان اخذ گردیده است (جهت ورود به دوره های کارشناسی ارشد و دوره های تخصصی و ... ) دانش آموختگان علوم پزشکی قبل از انجام تعهدات فوق مجاز به دریافت دانشنامه و ریز نمرات نخواهند بود.

انواع تعهدات دانش آموختگان :

این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشند.

1- تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام )       2  تعهدات خاص

 تعهدات آموزش رایگان (تعهدات عام)

کلیه دانش آموختگان روزانه ورودی بعد از سال 1354 مشمول این تعهد می باشند.

 سهمیه قبولی و ثبت نامی

این تعهدات بر حسب (سهیمه ثبت نامی) پذیرفته شدگان در کنکور سراسری می باشد.

 الف) پذیرفته شدگان سهمیه منطقه1  /آزاد/ شاهد ـ رزمندگان ـ نهادها ـ نهضت سواد آموزی  برابر مدت تحصیل خود متعهد خدمت در هر منطقه از کشور می باشند.

ب ) پذیرفته شدگان سهمیه مناطق 2 و3 و عشایر و بومی همانند منطقه محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند. که یک برابر آن را بعلت استفاده از سهمیه قبولی منطقه ای می بایست حتماً در منطقه مورد پذیرش انجام دهند.

پ) پذیرفته شدگان سهمیه عشایر و بومی همانند مناطق محروم به میزان دو برابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند.

ت ) پذیرفته شدگان سهمیه استانداریها به میزان 3 برابر مدت تحصیل متعهد خدمت به استان مورد متعهد خود می باشند که تعهدات آنها مطابق بامتن سند محضریشان می باشد.این سهمیه مخصوص استانهای محروم کشور مندرج در دفترچه کنکور سراسری می باشد.


محل انجام خدمت دانش آموختگان منطقه ای

ماده 2- متعهدین منطقه 2 و 3 که حائز هر یک از شرایط ذیل باشند از انجام تعهدات در منطقه مورد تعهد که به مدت یک برابر می باشد معاف بوده و می توانند تعهدات خود را که دو برابر سنوات تحصیلی می باشد در هر نقطه از کشورانجام دهند.

1-2    ایثارگران ، آزاده بیش از 3 سال ، رزمنده با حضور 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب در جبهه های جنگ تحمیلی ، جانباز بالای 25% و بالاتر فرزند و همسر جانباز بالای 70%

2-2  بانوان متاهل در صورتی که محل اشتغال همسربه گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد.

3-2  شاغلین رسمی، آزمایشی ، رسمی قطعی و پیمانی موسسات و نهادهای دولتی در صورتی که زمان استخدام آنها قبل از تاریخ 30/12/80 باشد.

4-2 متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها حداقل 15 سال تمام گذشته باشد.

5-2 متعهدینی که گواهی کار معتبر در مناطق آزاد کشور (منطقه یک) ارائه نموده و کمتر از نصف مدت تعهد منطقه ای آنها باقی مانده باشد.

تبصره 1: چنانچه دانش آموخته مدت خدمت سربازی رابعد از فراغت از تحصیل و در کل مناطق کشور و مراکز خدمات بهداشتی درمانی با عنوان پیام آور بهداشت گذرانیده باشد به شرط ارائه گواهی معتبر ازمحل مورد خدمت این مدت می تواند بعنوان خدمات منطقه ای موردمحاسبه قرار گیرد.

تبصره 2: مدت خدمت طرح نیروی انسانی در صورتی که در مناطق 2 یا 3 کشور باشد می توانند بعنوان خدمات مورد تعهد منطقه ای برای دانش اموختگان مورد محاسبه قرار گیرد.

تبصره 6: تمامی فارغ التحصیلان در تمامی مقاطع جهت آزاد سازی مدارک خود می بایست اخذ مدرک تحصیلی رااز اولین مقطع شروع نموده و برای مقاطع بعدی ، ارائه دانشنامه مقطع قبل یا مجوز تحویل مدارک تحصیلی در مقطع قبل ، ارائه و تصویر آن ضمیمه مدارک گردد.


مثلا  اگر دانش آموخته 8 ترم  به تحصیل اشتغال داشته با سهمیه قبولی منطقه یک 4 سال متعهد خدمت و با سهمیه قبولی منطقه دو یا سه ، 8 سال تعهد خدمت دارند.که 4سال از آن را موظف اند در منطقه محل قبولی بگذرانند.

برای گذراندن طرح در مشهد چطور می­باشد؟

      برای گذراندن طرح در شهرستان مشهد جهت افراد مجرد امتیاز 30مورد نیاز است.

 http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,11

چه شهرهایی پانسیون دارند؟

         فقط شهرهای مشهد،چناران ،طرقبه و شاندیز فاقد پانسیون می باشد.ومابقی شهرها پانسیون دارند.

واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی مشهد كدامند و مدت طرح در  هر واحد  چقدر می­باشد؟

 لینک مربوطه: http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,6

شماره تلفن و آدرس واحدهای محل خدمت در كدام قسمت سایت قرار دارد؟

لینک مربوطه: http://www.mums.ac.ir/btom/fa/n_barnameTarh1,17

در صورت گذراندن خدمت سربازی پس از تحصیل دردانشگاه آیا می­توان طرح گذراند؟ شرایط آن چگونه است؟

بصورت داوطلبانه كارشناسان اگر بمدت 17ماه خدمت سربازی انجام دهند.مابالتفاوت تا سقف24ماه مشمول طرح میباشند .در مقطع كاردانی در صورتیكه كمتر از 12ماه خدمت نمایند مشمول طرح می باشند.

فارغ التحصیلان رشته های اجباری که کمتر از مدت مذکور خدمت وظیفه داشته اند تا سقف 24ماه برای کارشناسان و 12 ماه برا ی کاردانی باید طرح اجباری خدمت نمایند.

در صورت گذراندن خدمت سربازی قبل از تحصیل دردانشگاه طرح لازم است؟

بله مشمول طرح   می باشند.

میتوان توقف از طرح گرفت و ادامه تحصیل داد؟

  بله-با ارائه درخواست توقف طرح به كارگزینی محل خدمت و مكاتبه آن واحد با اداره طرح

می توان از محل خدمت طرح انصراف داد؟

فرد یكبار مجاز است تا اعتراض خودرا بامستندات و مدارك امتیاز آوراعلام نماید.درصورت عدم كسب امتیازلازم  و عدم شروع بكار ،با انصراف از طرح، فرد یكسال از انجام دوره طرح در دانشگاه مشهد محروم میگردد.

آیا می توان در حین طرح در آزمون مقطع بالاتر شرکت کرد؟

باتوجه به تغییر ضوابط شرکت در آزمون هر دوره باید به دفترچه ازمون همان دوره مراجعه شود.

می توان در حین طرح در آزمون استخدامی شرکت کرد؟

فقط در ازمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در صورتی که در مفاد آگهی درج شده باشد.

بانوان متاهل می توانند شهر محل سکونت همسرشان را جهت طرح انتخاب نمایند؟

بله. معمولا اولین اولویت انتخابی متاهلین مورد تائید است .

چگونه می توان قبل از گذراندن دوره طرح در خارج از کشور ادامه تحصیل داد؟

با گذاشتن وثیقه در وزارت بهداشت تهران، اخذ ریز نمرات جهت ترجمه امکان پذیر است ولی پس از بازگشت به کشور باید دوره طرح را بگذرانید تا مدرک شما آزاد شود.

آیا می توان بدون گذراندن دوره طرح در رشته نامرتبط با علوم پزشکی ادامه تحصیل داد؟

درصورتی که از شما تعهد گرفته شود تا قبل از فارغ التحصیلی مدرک خود را تحویل نمائید باید درحیل تحصیل دوره طرح را بگذرانید تا مدرک شما آزاد گردد.

درصورتی که ساکن استان دیگری باشیم آیا میتوان دوره طرح خود را در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذراند؟

درصورت نیاز هر دانشگاه گذراندن طرح در کل کشور مجاز است. ولی بایستی امتیاز مورد نیاز جهت هر شهرستان را کسب نمائید.

میزان نیاز نیروی طرحی هر شهر چند نفر است؟

http://tarh.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=164&fkeyid=&siteid=164&pageid=4185

می توان از محل خدمت طرح انصراف داد؟

فرد یكبار مجاز است تا اعتراض خودرا بامستندات و مدارك امتیاز آوراعلام نماید.درصورت عدم كسب امتیازلازم  و عدم شروع بكار ،با انصراف از طرح، فرد یكسال از انجام دوره طرح در دانشگاه مشهد محروم میگردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آپدیت  27/4/1393


داوطلبان رشتههای پیراپزشكی مشمول طرح نیروی انسانی به هنگام ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد كه بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، میتوانند صرفاً یک بار در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غیر مرتبط شركت نمایند . بعلاوه، تعهدات مربوط به خدمات قانونی مقطع كارشناسی كماكان به قوت خود باقی است.

افرادی كه به هنگام ثبت نام در آزمون، ترم آخر دانشجویی بوده و پس از تاریخ برگزاری آزمون فارغ التحصیل شوند، چنانچه در آزمون مربوطه شركت نموده و پذیرفته نشوند، در صورتی كه حداكثر بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی آنها به هنگام ثبت نام تا آزمون بعدی نگذشته باشد، میتوانند یكبار دیگر در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غیر مرتبط شركت نمایند
(به عبارتی افرادی كه قبل ازتاریخ برگزاری آزمون فارغالتحصیل میشوند به دلیل اینكه مشمول محسوب می گردند، در صورت
شركت در آزمون از فرصت یک بار خود استفاده مینمایند )

افرادی كه خدمات قانونی طرح نیروی انسانی را شروع كرده باشند در صورت قبولی در آزمون، با دانشگاه محل انجام خدمت تسویه حساب نموده و ادامه طرح موكول به بعد از اتمام تحصیل میشود.

افرادی كه مشمول طرح نیروی انسانی بوده و بعد از فراغت از تحصیل یک بار در آزمون شركت كرده و لی پذیرفته نشدهاند مكلف به انجام خدمات قانونی طرح نیروی انسانی خود بوده و در صورتی مجاز به شركت مجدد درآزمون می باشند كه خدمات مربوطه را به اتمام برسانند. بدیهی است این افراد در صورت شروع به تحصیل در پس از شروع طرح تا مقطع كارشناسی ارشد میبایست گواهی پایان طرح را به عنوان یكی از مدارك الزامی به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمایند

فارغالتحصیلان رشتههای پیراپزشكی تحت عنوان استعدادهای درخشان ، بدون محدودیت می توانند در آزمون ورود ی كارشناسی ارشد شركت نمایند

رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نیروی انسانی میباشند و خدمات مربوط به طرح را باید بصورت اجباری انجام دهند ، عبارتند از : پزشكی ، دندانپزشكی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاع عمل ، هوشبری ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، فوریتهای پزشكی ، پرستاری دندانپزشكی و بهداشت دهان

متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون كه در آزمون شركت مینمایند و با آزمون دقت نمایند ابتدا برای این سهمیه مازاد سنجیده خواهند شد در صورتیكه پذیرفته نشوند برای شرایط عادی در سهمیه آزاد همانند سایر داوطلبان عادی مورد سنجش واقع خواهند شد.

استفاده از سهیمه استعداد درخشان بدون آزمون دقت نمایند بهنگام مراجعه به دانشگاه جهت استفاده از این سهمیه، فقط مجاز به انتخاب 2 محل در یک رشته، بر اساس جدول پذیرش میباشند بدیهی است در هر دانشگاهی اولویت پذیرش با دانشجوی واجد شرایط آن دانشگاه میباشد. لذا اگر ظرفیت مازاد دانشگاه یک نفر باشد، دانشجوی واجد شرایط و در اولویت همان دانشگاه پذیرفته خواهد شد و اگر ظرفیت بیش از یک نفر باشد حداقل یک نفر از دانشجویان واجد شرایط و در اولویت، از سایر دانشگاهها پذیرفته خواهد شد

هر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع می باشد

دارندگان مدرك معادل، گواهی اتمام دوره و همچنین دارندگان میانگین كل كمتر از 12 در مقطع كارشناسی، مجاز به ادامه -
تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای علوم پزشكی نمیباشند .

هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل در زمان تحصیل در مقطع عالی برای دانشجو ممنوع میباشد

كسانی كه در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شركت نموده و پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال بعد نمیباشند

مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج در برگ اعزام باشد میتوانند در آزمون ارشد شرکت نمایند.

افرادی كه تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولی دانشگاه میباشد، در صورت عدم تمدید موعد اعزام، لازم است در تاریخ مقرر)مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شوند. این افراد درصورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. در غیر این صورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود

كاركنان وظیفه سربازان در حال خدمت فارغ التحصیل در مقطع كارشناسی بدون غیبت اولیه، قادر به شرکت در ازمون ارشد میباشند.

دانشجویان انصرافی دانشگاهها درصورتی كه در سقف مجاز سنوات تحصیلی انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشگاه و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد. مضافاً مشروط به اینكه قبلاً از امتیاز یک بار استفاده نكرده باشند. میتواندد در ازمون ارشد شرکت نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال - اینجانب 15/11/91 فارغ التحصیل شده ام ؛ در آزمون كارشناسی ارشد 92 نیز شركت و مردود شده ام ، درحال حاضر بیش از یكسال از فارغ التحصیلی ام نگذشته و هنوز طرح خود را شروع نكرده ام آیا می توانم در ارشد 93 شركت كنم یا خیر؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، مشمولان طرح نیروی انسانی فارغ التحصیل در یكی از رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت در فرصت یكساله بعد از فراغت از تحصیل، فقط یكبار می توانند در آزمون ورودی كارشناسی ارشد شركت نمایند. لذا باعنایت به اینكه شما بعد از فارغ التحصیلی در فرصت یكساله خود یكبار در آزمون شركت نموده اید، مجاز به شركت درآزمون نمی باشید.

سوال- اینجانب 30/4/92 فارغ التحصیل شده ام ؛ در آزمون كارشناسی ارشد 92 نیز شركت و مردود شده ام ، و در حال گذراندن طرح می باشم، می توانم در ارشد 93 شركت كنم یا خیر؟

جواب :طبق تبصره1- ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، باتوجه به اینكه در آزمون سال 92، بعد از برگزاری آزمون، فارغ التحصیل شده اید و در زمان آزمون مشمول محسوب نمی شدید، مجاز به شركت در آزمون 93 می باشید.

سوال - اینجانب دانشجوی ترم آخر رشته پرستاری می باشم که (در تاریخ 31/6/93 فارغ التحصیل می شوم) امکان ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 93 و 94 و همچنین ادامه تحصیل قبل از انجام طرح را دارم؟

جواب :طبق ماده 1- بند3 شرایط اختصاصی، مشمولان طرح نیروی انسانی فارغ التحصیل در یكی از رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت می توانند در فرصت یكساله بعد از فراغت از تحصیل فقط یكبار در آزمون شركت نمایند. باتوجه به اینكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب نمی شوید و در فرصت یكساله خود فقط یكبار مجاز به شركت در آزمون می باشید، مجاز به شركت در آزمون 94 نیز خواهید بود .

سوال - اینجانب دانشجوی ترم آخر رشته اتاق عمل می باشم كه در تاریخ 5/3/93 فارغ التحصیل می شوم باتوجه به اینكه تا زمان ثبت نام آزمون سال 94 فرصت یكساله ام به پایان نخواهد رسید، آیا مجاز به شركت در آزمون سال 93 و 94 قبل از انجام طرح می باشم ؟

جواب : طبق تبصره 2-ماده1- شرایط اختصاصی داوطلبان رشته های پیراپزشكی مشمول طرح نیروی انسانی كه جزء رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت می باشند، باتوجه به اینكه شما در هنگام آزمون مشمول محسوب می شوید در فرصت یكساله خود فقط یكبار مجاز به شركت در آزمون می باشید، درصورتیكه در آزمون سال 93 شركت نمایید مجاز به شركت در آزمون 94 نخواهید بود بعبارتی از فرصت یكبار خود استفاده می نمایید. درصورتیكه در آزمون93 شركت ننمایید بدلیل اینكه به هنگام ثبت نام آزمون سال 94 در فرصت یكساله خود در آزمون شركت نكرده اید، مجاز به شركت در آزمون 94 خواهید شد.

سوال -من در حدود 1 سال و 5 ماه است كه در حال گذراندن طرح هستم و تاریخ 3/7/92 پایان طرح محسوب می شود باتوجه به این تاریخ می توانم در آزمون شركت كنم ؟

جواب : طبق بند 4 شرایط شركت مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، فارغ التحصیلان رشته-های پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی بشرط اتمام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان تا تاریخ 31/6/93، و یا معافیت از انجام آن، مجاز به شركت در آزمون می¬باشند.

سوال - اینجانب در حال تحصیل در ترم دوم ارشد دانشگاه پیام نور میباشم ایا امکان ثبت نام در ارشد را داشته و در صورت قبولی امکان ادامه تحصیل همزمان را دارم؟

جواب : طبق بند 5-1- شرایط اختصاصی راهنمای دفترچه ثبت نام، عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره¬های كارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در همان دانشگاه و یا دانشگاه¬های دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی كشور.(بهنگام قبولی در آزمون و طول تحصیل)

سوال - اینجانب فارغ التحصیل روزانه بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم هستم، در صورت قبولی در آزمون كارشناسی ارشد وزارت بهداشت وضعیت پرداخت هزینه به چه صورت می باشد؟

جواب : طبق تبصره3 بند3-1- شرایط اختصاصی راهنمای دفترچه ثبت نام، آن دسته از دانش¬آموختگان مقطع كارشناسی ارشد كه با مدارك تحصیلی مقطع كارشناسی خود (مطابق جداول مدارك تحصیلی مورد پذیرش) مجاز به شركت در آزمون رشته مربوطه می¬باشند، در صورت پذیرش، چنانچه در رشته قبلی در مقطع كارشناسی ارشد از آموزش رایگان برخوردار بوده¬اند، ملزم به پرداخت شهریه در رشته پذیرفته شده می¬باشند. درخصوص میزان هزینه و نحوه پرداخت آن از مركزخدمات آموزشی وزارت بهداشت پیگیری لازم به عمل آید.

سوال- اینجانب فارغ التحصیل رشته هوشبری در تاریخ 1/10/91 می¬باشم و تاکنون در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نکرده ام . باتوجه به اینكه در تاریخ 1/4/93 از خدمت سربازی ترخیص خواهم شد، آیا می¬توانم در آزمون كارشناسی ارشد93 شرکت کنم؟

جواب: باتوجه به اتمام دوره خدمت تا 31/6/93 منعی جهت شركت در آزمون وجود ندارد.

البته آزمون ارشد سال 93 برگزار شده همونطور که میدونید منتها من بدون تغییر اونها رو بر اساس اعلام وزارت بهداشت گذاشتم.

انشاا... برا بعد بدردتون بخوره !
نوع مطلب : اطلاعات گروه پرستاری،ارشد پرستاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:07 ق.ظ

You reported that really well!
buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil 20mg buy levitra generic vardenafil buy levitra online levitra 20mg levitra levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 05:58 ق.ظ

Very good facts. Appreciate it!
cialis professional from usa cialis generic availability cialis 5 mg funziona cialis ahumada canadian cialis achat cialis en suisse cialis cipla best buy free cialis cialis e hiv cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 03:33 ق.ظ

This is nicely said! !
only best offers cialis use get cheap cialis buying cialis on internet cialis rezeptfrei cialis generika import cialis cialis 30 day sample generic cialis cialis efficacit price cialis per pill
شنبه 31 شهریور 1397 05:27 ب.ظ

Excellent knowledge. With thanks!
online pharmacies legitimate canada drugs online canada online pharmacies reviews drugstore online reviews the best canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews good canadian online pharmacies canadian rxlist north west pharmacy canada canadian pharmaceuticals
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:26 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis kamagra levitra cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri venta cialis en espaa price cialis best cialis generika in deutschland kaufen buy original cialis click now buy cialis brand acquistare cialis internet
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:10 ب.ظ

You actually suggested that exceptionally well!
canadian viagra online pharmacies legitimate top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies mail order canada online pharmacies for men canadian rx world pharmacy canada pharmacies viagra canadiense canada pharmacies account canadian pharmacy viagra brand
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:22 ق.ظ

Many thanks, Terrific information.
buy viagra without a prescription online lowest price viagra viagra buy no prescription buy viagra online uk cheap uk pharmacy viagra online viagra without prescription cheap online pharmacy uk viagra how to buy buying viagra online australia cheap viagra pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:36 ب.ظ

Incredible a good deal of awesome data.
order a sample of cialis cialis rckenschmerzen price cialis best what is cialis cialis sicuro in linea cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets generic cialis with dapoxetine canada discount drugs cialis cialis 200 dollar savings card
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:12 ق.ظ

You actually suggested that superbly.
cialis in sconto cialis dosage amounts cialis 10 doctissimo prezzo di cialis in bulgaria cialis official site precios de cialis generico cialis billig cialis for bph cialis side effects what is cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:29 ق.ظ

Whoa lots of wonderful data!
viagra cheap buy buy viagra at walmart best site to buy viagra buy generic viagra online cheap buy viagra 50mg sildenafil online uk buy viagra plus viagra generic levitra online pharmacy viagra how do i order viagra online buy viagra in pharmacy
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:33 ق.ظ

Seriously quite a lot of awesome information!
cialis generic cialis en mexico precio comprar cialis 10 espa241a prix cialis once a da cialis manufacturer coupon cialis generisches kanada prescription doctor cialis cialis rckenschmerzen cialis online calis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:03 ق.ظ

Amazing stuff. Thank you!
how much does a cialis cost tarif cialis france comprar cialis navarr cialis 100mg suppliers how to purchase cialis on line american pharmacy cialis cost of cialis cvs canadian cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis uk no prescription
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:34 ب.ظ

Thanks. Lots of facts!

dose size of cialis cialis free trial rx cialis para comprar cialis generico online tadalafil 20mg only here cialis pills cialis price thailand cialis qualitat cialis tadalafil usa cialis online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:49 ب.ظ

Amazing tons of valuable facts!
buy viagra europe viagra on prescription prescription viagra uk best buy for viagra buy viagra online canadian pharmacy cheap online viagra online viagra prescription silagra no prescription viagra online viagra online cheap
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:27 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy this!
buy viagra online generic buy viagra south africa buy viagra from canada safe to buy viagra online buy viagra overnight viagra uk price buy viagra 25mg buy viagra uk without prescription buy a viagra online viagra online prescription
شنبه 18 فروردین 1397 10:00 ب.ظ

Kudos. Very good stuff!
buy brand cialis cheap cialis online deutschland cialis generic availability cialis daily cialis 20 mg best price what is cialis get cheap cialis cialis super kamagra online cialis cialis 05
جمعه 17 فروردین 1397 09:05 ب.ظ

Wonderful knowledge. Thanks!
cialis 20 mg cost cialis diario compra cialis in sconto no prescription cialis cheap side effects for cialis cialis rezeptfrei only best offers cialis use cialis 5 mg schweiz cialis alternative cialis prezzo al pubblico
جمعه 3 فروردین 1397 05:59 ب.ظ

Reliable stuff. Appreciate it.
generic cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci cialis with 2 days delivery cialis official site prices for cialis 50mg cialis sicuro in linea cialis kamagra levitra look here cialis cheap canada cialis 30 day sample cialis generisches kanada
جمعه 3 فروردین 1397 12:24 ق.ظ

You mentioned this well!
cialis flussig generic cialis with dapoxetine price cialis best link for you cialis price cialis pills cialis 10mg prix pharmaci cialis australian price tadalafil 20mg canadian discount cialis rezeptfrei cialis apotheke
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:38 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
price cialis per pill cialis rckenschmerzen cialis bula generic for cialis rezeptfrei cialis apotheke we choice free trial of cialis 200 cialis coupon cialis purchasing cialis cost prix cialis once a da
شنبه 5 اسفند 1396 07:43 ق.ظ
هی من فقط می خواستم بپرسم آیا شما هرگز با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید تا از دست دادن چند هفته کار سخت به دلیل هیچ تهیه پشتیبان.
آیا هیچ راه حلی برای توقف هکرها دارید؟
شنبه 5 اسفند 1396 04:58 ق.ظ
بی تردید بر این باورند که شما گفتید. به نظر می رسد توجیه مورد علاقه شما
در اینترنت، ساده ترین چیزی که باید از آن آگاه باشید. من به شما می گویم، من قطعا irked در حالی که مردم در مورد نگرانی که آنها فقط نمی دانند در مورد فکر می کنم.
شما موفق به ضربه ناخن به بالا و همچنین تعریف شده است
همه چیز را بدون عوارض جانبی بیرون می کشید، مردم می توانستند یک
سیگنال. احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید با تشکر
سه شنبه 30 آبان 1396 06:25 ب.ظ
با اینکه تا به حال مطالب زیادی نوشته شده است، شما تا به حال اجرا کرده اید
هر گونه مسائل مربوط به پلاگین یا نقض کپی رایت؟

وبسایت من مقدار زیادی از محتوای منحصر به فرد من دارد
من خودم و یا برون سپاری ایجاد کردم اما به نظر می رسد بسیاری از آن ظاهر آن است
بدون نیاز به اجازه من در سراسر وب. آیا شما می دانید که هر تکنیک برای پیشگیری از آن استفاده می شود
محتوا از سرقت رفته است؟ من واقعا از آن قدردانی میکنم
شنبه 20 آبان 1396 04:18 ب.ظ
سلام ....ببخشید خیلی اضطراریه ....برا انصراف از ثبت نام طرح برا علوم پزشکی تربت جام چیکار باید بکنم ؟؟متاسفانه الان جایی بسیار دوری هستم و میخوام برا اونجا تقاضای طرح بکنم ولی سیستم دچار مشکل میشههه....باتشکررر زودتر جواب بدین اضطراریه
شنبه 13 آبان 1396 04:53 ب.ظ
من مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما
موضوع عالی من نیاز به صرف وقت برای یادگیری بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات فوق العاده من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بود.
شنبه 15 مهر 1396 03:52 ب.ظ
هی اونجا! من می توانستم سوگند یاد کنم که من قبل از این، اما بعد از آن، بوده ام
خواندن از طریق برخی از پست من متوجه شدم
برای من تازه است به هر حال، من کاملا خوشحالم که آن را یافتم
من علامت گذاری به عنوان کتاب و چک کردن اغلب!
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:06 ق.ظ
If some one wishes to be updated with hottest technologies
then he must be go to see this website and be up to date everyday.
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:05 ق.ظ
What's up, after reading this awesome post i am
too happy to share my knowledge here with mates.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:32 ب.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this website on regular basis to obtain updated from hottest gossip.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:19 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در
آیا نه حل و فصل خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه. من این
مشکل خود را با فراز در منطق
و یک ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما که می
توانید انجام من می قطعا تا پایان در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :