تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - اعصاب جمجمه ای
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...
دوشنبه 20 مرداد 1393 :: نویسنده : فعلاً ...
http://images.persianblog.ir/559630_zmRbzRgq.jpg

آناتومی چیزی یادتون مونده؟؟!!
نظرتون چیه یه کم یادآوری کنیم؟!!
هنوز مدرک نگرفته! شروع نکنه به نم کشیدن!!!

برا من که خیلی سخت گذشت این واحد اش!!!

اینا رو یادتون باشه ، خواستین اظهار فضل کنید بدردمیخوره!!

12 ﺟﻔﺖ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺍﯼ ﻣﻐﺰ ﺷﺎﻣﻞ :

ﺯﻭﺝ :1 ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺍﻭﻟﻔﮑﺘﻮﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

ﺯﻭﺝ :2 ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺍﭘﺘﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

ﺯﻭﺝ : 3ﺍﮐﻮﻟﻮﻣﻮﺗﻮﺭ . ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭼﺸﻢ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﻭ ﺣﺲ ﻋﻀﻼﺕ ﭼﺸﻢ

ﺯﻭﺝ :4 ﺗﺮﻭﮐﻼﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﭼﺸﻢ

ﺯﻭﺝ :5 ﺗﺮﯾﮋﻣﯿﻨﺎﻝ . ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺣﺴﯽ ﻭ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮ،ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ ﺟﻮﯾﺪﻥ.

ﺯﻭﺝ :6 ﺍﺑﺪﻭﻧﺴﺲ. ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﺮﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ
ﺯﻭﺝ :7 ﻓﺎﺳﯿﺎﻝ . ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺣﺴﯽ ﻭ ﺣﺮﮐﺘﯽ . ﻋﻀﻼﺕ ﺻﻮﺭﺕ، ﮔﻮﺵ ﻭ ﺳﺮ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻓﺸﺮﺩﮔﯽ ﺻﻮﺭﺕ،ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪﺩ ﺑﺰﺍﻗﯽ ﻭ ﺣﺲ ﻣﺰﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﻭﺝ :8 ﺍﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺍﻭﺩﯾﺘﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻮﮐﻠﺌﺮ ﺩﺭ ﺣﺲ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﻋﺼﺐ ﻭﺳﺘﯿﺒﻮﻻﺭ ﺩﺭﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﺩﺧﯿﻞ ﺍﺳﺖ .

ﺯﻭﺝ :9 ﮔﻠﻮﺳﻮﻓﺎﺭﻧﮋﯾﺎﻝ . ﺣﺴﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺰﻩ،ﺑﻠﻌﯿﺪﻥ ﻭ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪﺩ ﺑﺰﺍﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺯﻭﺝ :10 ﻭﺍﮒ . ﻃﻮﻻﻥﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺐ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻭ ﺣﺴﯽ - ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﻠﻖ،ﺣﻨﺠﺮﻩ،ﺗﺮﺍﺷﻪ،ﻣﺮﯼ ،ﺗﻮﺭﺍﺳﯿﮏ ، ﺷﮑﻢ ﻭ ﻟﮕﻦ ﺍﺳﺖ .

ﺯﻭﺝ :11 ﺍﺳﭙﺎﯾﻨﺎﻝ ﺍﮐﺴﺴﻮﺭﯼ . ﻋﺼﺐ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﻠﻌﯿﺪﻥ،ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺳﺮ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ،ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺣﺸﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﻭﺝ :12ﻫﯿﭙﻮﮔﻠﻮﺳﺎﻝ ﻋﺼﺐ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﻠﻪ ﺍﺳﺖ


توضیح کامل در ادامه مطلب

اعصاب مغزی (به انگلیسی: Cranial nerves) قسمتی از دستگاه عصبی محیطی هستند که از هسته های ساقه مغز منشاء می گیرند(به جز عصب بویایی و بینایی).تعداد اعصاب مغزی،دوازده جفت بوده و به غیر از اعصاب بویایی و بینایی که درحقیقت قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی هستند،بقیه آنها همانند اعصاب نخاعی،جزیی از دستگاه عصبی محیطی به شمار می آیند.در ارتباط با نخاع،31 جفت عصب نخاعی از نخاع منشعب می شوند.از تفاوت های مهم این دو بخش دستگاه عصبی محیطی نسبت به هم،این است که در اعصاب مغزی برخلاف اعصاب نخاعی،تقسیم پیوسته و منظمی به ریشه های قدامی(پیشین) و خلفی(پسین)وجود ندارد[۱].این مسئله،بیشتر به علت تکامل و پیچیده تر بودن اعصاب مغزی در مقایسه با اعصاب نخاعی است.


تصویر ذیل:
اعصاب مغزی،نقش حسی خالص یا حرکتی خالص و یا عملکرد حسی-حرکتی دارند.عصب بویایی و بینایی فقط حسی هستند،درحالیکه اعصاب مغزی مربوط به حرکات چشم(زوج های 3،4،6)، زوج 11 و زیرزبانی(عصب دوازدهم) فقط نقش حرکتی دارند.برخی از این اعصاب،همانند زوج های 9،7،5 و 10 مختلط(حسی-حرکتی)هستند.عصب هشتم مغز، اساسا یک عصب حسی است که در تعادل بدن نیز نقش دارد.


 نام و هسته های اعصاب مغزی

عصب بویایی(Olfactory nerve):بنام زوج یکم شناخته می شود و همانند عصب بینایی فاقد هسته است.اطلاعات بویایی برخلاف پیامهای سایر حواس،از هسته های تالاموس عبور نمی کنند.مسیر بویایی به قشر مغز یک طرفه است و همچنین برخلاف بسیاری از راههای حسی دیگر که به طرف قشر مغز می روند،تقاطع نمی کنند.عصب بویایی، بسیار کوتاه است.

عصب بویایی جزیی از دستگاه بویایی بوده که این دستگاه از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

_اپی تلیوم بویایی.گیرنده های بویایی در این قسمت قرار می گیرند.سلولهای گیرنده های بویایی،فیبرهای عصب بویایی[۲] را می سازند.این نورون ها،دوقطبی بوده و آکسون آنها ازطریق استخوان اتمویید وارد جمجمه شده و درنهایت به پیاز بویایی[۳] ختم می شوند. 
_پیاز بویایی. 
_مسیر بویایی که شامل راه بویایی و نوار بویایی است. 
_نواحی قشری بویایی در نیمکره های مغزی. 

عصب بینایی(Optic nerve):زوج دوم مربوط به عصب بینایی بوده که جزیی از دستگاه بینایی است.از نظر بافت شناسی،فیبرهای عصب بینایی از لایه هشتم شبکیه بنام لایه سلولهای گانگلیون[۴] منشاء می گیرند.آکسون سلولهای گانگلیون شبکیه که در لایه نهم قرار می گیرند،عصب بینایی را می سازند.ازنظر رویان شناسی،شبکیه یک برآمدگی از مغز پیشین(قدامی) و عصب بینایی،ماده سفید مغز پیشین است[۵].هر عصب بینایی،در حدود یک میلیون آکسون از نوع سلولهای گانگلیون شبکیه را انتقال می دهد.بسیاری از سلولهای عصب بینایی در ناحیه کیاسمای بینایی[۶] تقاطع می کنند و به طرف مقابل می روند و در طرف مقابل،راه بینایی[۷] را ایجاد می کنند.البته بسیاری دیگر از آکسونها بدون تقاطع،در راه بینایی همان طرف سیر می کنند.بعد از راه بینایی،حدود 90% فیبرهای عصب بینایی به هسته زانویی خارجی[۸] تالاموس وارد می شوند و بقیه به کالیکولوس فوقانی[۹](برجستگی فوقانی) و هسته پره تکتال[۱۰] مغز میانی می روند.

فیبرهایی که وارد هسته زانویی خارجی تالاموس می شوند،در تالاموس با نورونهای مربوطه سیناپس داده و ازطریق تشعشع بینایی[۱۱] به "قشر بینایی اولیه" در لوب پس سری(Occipital lobe)  می روند که ناحیه 17 برودمن نامیده می شود."قشر بینایی ارتباطی" نیز در دستگاه بینایی نقش دارد و ناحیه 18 و 19 برودمن را شامل می شود.فیبرهای "قشر بینایی ارتباطی" به برجستگی فوقانی(کالیکولوس فوقانی)می روند که می تواند به هسته های اعصاب مغزی 4،3 و 6 ازطریق برجستگی فوقانی جهت عمل عضلات چشم اثر گذارد.این مسیر(ارتباط قشر بینایی ارتباطی با برجستگی فوقانی)در تنگ کردن مردمک به هنگام نگاه کردن به یک شیء از نزدیک(بدون رفلکس نوری مردمکی)نیز شرکت می کند.

فیبرهایی از عصب بینایی که وارد دو برجستگی فوقانی از برجستگی های چهار گانه مغز میانی می شوند،بیشتر جهت چرخش چشمها،سر و تنه نقش دارند.فیبرهایی که به هسته پره تکتال در مغز میانی می روند،ازطریق هسته پاراسمپاتیکی ادینگر-وستفال باعث تنگی مردمکها به هنگام تاباندن نور می شوند(رفلکس نوری مردمک).

عصب حرکتی چشمی(Oculomotor nerve): زوج سوم از اعصاب مغزی که فقط حرکتی است.این عصب به بسیاری از عضلات چشم عصب دهی می کند. رشته های پاراسمپاتیکی جهت تنگ کردن مردمک نیز ازطریق عصب سوم مغز انتقال می یابد.سومین عصب مغزی دو هسته در مغز میانی دارد:

_هسته حرکتی چشمی(هسته اکولوموتور) جهت عضلات چشم 
_هسته ادینگر-وستفال جهت انقباض مردمک 
عضلاتی که توسط زوج سوم مغزی عصب دهی می شوند:

_رکتوس فوقانی جهت حرکت کره چشم به بالا 
_رکتوس تحتانی 
_رکتوس داخلی جهت حرکت کره چشم به داخل 
_مایل تحتانی 
-بالا برنده پلک فوقانی 

عصب قرقره ای(Trochlear nerve): زوج چهارم مغزی است که هسته آن به همین نام در مغز میانی قرار دارد.این عصب،عضله مایل فوقانی مربوط به چشم را عصب رسانی می کند.وظیفه این عضله،چرخش کره چشم به سمت پایین و داخل است.

عصب سه شاخه(Trigeminal nerve):این عصب زوج پنجم مغزی است که عملکرد حسی-حرکتی دارد.نواحی پوست صورت،دندانها، گونه،چانه،غشا های مخاطی دهان و بینی،حس درد زبان و قسمت پیشانی توسط عصب سه شاخه عصب دهی می شوند.هسته های عصب سه شاخه عبارتنداز[۱۲]:

-هسته حرکتی عصب پنج(در پل مغزی) 
-هسته حسی اصلی عصب پنج(در پل مغزی) 
-هسته نخاعی عصب پنج(از پیاز نخاع تا قطعه C2 نخاع) که حسی است. 
-هسته مزانسفالیک عصب پنج(در مغز میانی و ناحیه فوقانی پل مغزی)که در ارتباط با حس است. 
آکسونهای هسته حرکتی عصب پنج،به عضلات ذیل می روند که در عمل جویدن نقش دارند:

-تمپورالیس 
-ماستر 
-پتریگویید خارجی 
-پتریگویید داخلی 

عصب ابدوسنس(Abducens nerve): زوج ششم مغزی است که هسته ای بنام ابدوسنس در ناحیه پل مغزی دارد.عضله رکتوس خارجی ازطریق آن عصب می گیرد.عمل عضله رکتوس خارجی،حرکت کره چشم به خارج است.


عصب چهره‌ای (Facial nerve): زوج هفتم را تشکیل می دهد که همانند زوج پنجم دارای شاخه های حسی-حرکتی است.عصب هفتم دارای چهار هسته بوده و نسبت به اعصاب محیطی دیگر،بیشتر درگیر می شود.آکسون های هسته حرکتی عصب چهره ای[۱۳](هسته اصلی)،به عضلات صورت عصب رسانی می کنند.هسته حرکتی عصب هفتم در ناحیه پل مغزی قرار دارد.عضلات دهان،بینی،پلکها،ابروها،حرکت پوست سر و برخی از عضلات گردن توسط این عصب تغذیه می شوند.حس دو سوم پیشین زبان توسط عصب چهره ای تامین می گردد.عصب چهره ای، دارای فیبرهای پاراسمپاتیک جهت غدد اشکی،زیر فکی،زیر زبانی و مخاط بینی است.

فلج بل(Bell's palsy) که معمولا شایع است،در آسیبهای عصب هفتم ایجاد می شود.در این بیماری که به علت دیابت،تومورها و ... بروز می کند،عملکرد عضلات صورت سمت مبتلا با توجه به میزان آسیب،دچار اختلال شده و به علت عملکرد صحیح عضلات در سمت سالم،چهره فرد نامتقارن می گردد.

عصب دهلیزی حلزونی(Vestibulocochlear nerve): زوج هشتم از اعصاب مغزی است که خود از دو عصب تشکیل می گردد:

-عصب شنوایی(Audiatory nerve) یا حلزونی(Cochlear) 
-عصب دهلیزی(Vestibular nerve) 

عصب شنوایی در هسته کوکلئار-در ساقه مغز محل پیوند پل مغز با پیاز نخاع- ختم شده و در شنیدن نقش دارد.منطقه شنوایی در لوب گیجگاهی(تمپورال)قشر مغز قرار دارد.منطقه شنوایی اولیه شامل نواحی 41 و 42 برودمن بوده و منطقه شنوایی ارتباطی در ناحیه 22 برودمن قرار دارد.عصب دهلیزی به همراه عصب شنوایی بوده و در هسته وستیبولار ختم می شود.هسته وستیبولار در محل اتصال پل مغزی و پیاز نخاع قرار می گیرد.عصب دهلیزی در تعادل و همچنین حرکات هماهنگ چشمها در ارتباط با حرکات سر نقش دارد.از نشانه های آسیب عصب دهلیزی،سرگیجه،تهوع و نیستاگموس است[۱۴].

عصب زبانی حلقی(Glossopharyngeal nerve):این عصب،زوج نهم از میان دوازده جفت عصب مغزی بوده که دارای اعمال حسی و حرکتی است.عصب نهم ازنظر حسی،یک سوم پشتی زبان،مخاط حلق،شیپور استاش،لوزه ها و پرده صماخ را عصب دهی می کند.فیبرهای حرکتی از این عصب مغزی به نواحی کام نرم و گلو فرستاده می شود.هسته های زوج نهم در پیاز نخاع قرار دارند که عبارتنداز:

-هسته راه منزوی(جهت حس چشایی و عمومی) 
-هسته آمبیگوس 
-هسته سالیواتوری تحتانی 

عصب زبانی حلقی همانند عصب حرکتی چشمی(زوج سوم)،عصب چهره ای(زوج هفتم) و زوج دهم(عصب واگ)حاوی فیبرهای پاراسمپاتیک است.فیبرهای پاراسمپاتیک زوج نهم به غده بناگوشی[۱۵] می روند.

عصب واگ(Vagus nerve): دهمین زوج مغزی بوده که دارای فیبرهای حسی و حرکتی است.حدود 75% فیبرهای پاراسمپاتیک،ازطریق عصب واگ انتقال می یابد.هسته های عصب واگ که در پیاز نخاع قرار دارند عبارتنداز:

-هسته آمبیگوس[۱۶] 
-هسته راه منزوی(جهت چشایی سطح اپیگلوت و حس عمومی)
-هسته خلفی واگ 

بیشتر فیبرهای عصب واگ مربوط به فیبرهای آوران احشایی است.این فیبرها از نواحی دستگاه تنفس،گوارش و قوس آئورت بوده که وارد هسته راه منزوی(هسته منزوی)می شوند.فیبرهای حرکتی عصب دهم،از هسته آمبیگوس منشاء گرفته و به عضلات داخلی حنجره،حلق،قسمت فوقانی مری،عضله بالا برنده کام و یک عضله خارجی حنجره بنام کریکوتیرویید می روند.تنظیم کشش تارهای صوتی مربوط به زوج دهم است،بنابراین در ضایعات آن ممکن است خشونت صدا[۱۷] بروز کند[۱۸].فیبرهای پاراسمپاتیک(جزء پیش عقده ای)عصب واگ،به قلب،قفسه سینه و دستگاه گوارش می روند.

عصب فرعی(Accessory nerve): زوج یازدهم مغزی که فقط حرکتی بوده و شامل دو قسمت است:

-بخش مغزی بنام عصب فرعی جمجمه ای(Cranial accessory nerve) 
-بخش نخاعی بنام عصب فرعی نخاعی(Spinal accessory nerve) 

عصب فرعی جمجمه ای از هسته آمبیگوس در پیاز نخاع منشاء می گیرد و ازطریق عصب واگ به عضلات داخلی حنجره و کام نرم می رود.عصب فرعی نخاعی از شاخ پیشین پنج قطعه(سگمان)فوقانی(C1-C5) نخاع،منشاء می گیرد و عضلات جناغی-چنبری-پستانی[۱۹] و ذوزنقه ای[۲۰] را عصب دهی می کند.اگرچه اعصاب فرعی نخاعی و جمجمه ای در یک سانتیمتر اول،غلاف سخت شامه ای مشترکی دارند ولی هیچگونه رشته ای بین آن دو مبادله نمی شود[۲۱].

عصب زیرزبانی(Hypoglossal nerve): این عصب،زوج دوازده مغزی است که فقط عملکرد حرکتی دارد.عصب زیرزبانی از هسته هیپوگلوسال در پیاز نخاع مبدا می گیرد و عضلات داخلی و خارجی زبان را عصب رسانی می کند[۲۲].
جدول ذیل دوازده جفت عصب مغزی به همراه عمل کلی هر یک از آنها و همچنین محل ابتدایی خروجی جمجمه ای را نشان می دهد:


پانویس
↑ نراقى،محمد على؛ حاجى حسینى، داود. ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck. ص 140 
↑ Olfactory nerve fibers 
↑ Olfactory bulb 
↑ Layer of ganglion cells 
↑ میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص 477 
↑ Optic chiasma 
↑ Optic tract 
↑ Lateral geniculate nucleus 
↑ Superior colliculus 
↑ Pretectal nucleus 
↑ Optic radiation 
↑ نراقى،محمد على؛ حاجى حسینى، داود. ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck.ص 144-143 
↑ Facial motor nucleus 
↑ کتاب بیماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات.سلطان ‏زاده، اکبر.چاپ دوم. ص 62 
↑ Parotid gland 
↑ Ambiguus nucleus 
↑ Hoarseness 
↑ سلطان ‏زاده، اکبر. بیماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات.ص 65 
↑ Sternocleidomastoid muscle 
↑ Trapezius muscle 
↑ میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص 604 
↑ به غیراز عضله کامی-زبانی که ازطریق "عصب فرعی جمجمه ای یا کرانیال"،عصب دهی می شود. 

‎‎
 منابع

-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه. 
-نراقى،محمد على؛ حاجى حسینى، داود.ترجمه نوروآناتومى W.C. Wongck.انتشارات جعفرى. 
-سلطان ‏زاده، اکبر. بیماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات. چاپ دوم، انتشارات جعفرى، پائیز ۱۳۷۶. 
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964 
آمرى نیا، رضا؛ بهروزى راد، نازیلا. ترجمه: ساختمان و عمل مغز و اعصاب پرفسور ویلیام- ویلیس. مؤسسه انتشارات تلاش. 
https://courses.stu.qmul.ac.uk/SMD/kb/microanatomy/brain/CAL2/BaBy1CAL2.htm 
-Williams & Warwick/ Gray's Anatomy; 1989. 
-David A.Greenberg & Michael J.Aminoff/clinical Neurology ;1996

نوع مطلب : واحد آناتومی و فیزیولوژِی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Terrific content. Many thanks.
generic cialis at the pharmacy cialis 10 doctissimo cialis without a doctor's prescription enter site 20 mg cialis cost cialis side effects buy cialis uk no prescription link for you cialis price estudios de cialis genricos cialis rezeptfrei sterreich cialis 200 dollar savings card
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:33 ق.ظ

You actually reported it exceptionally well.
are there generic cialis preis cialis 20mg schweiz cialis sicuro in linea tadalafil generic american pharmacy cialis cialis 5 mg funziona deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher cheap cialis buy cialis uk no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:34 ق.ظ

Regards. Numerous posts!

cialis online deutschland generic cialis review uk cialis for sale south africa 200 cialis coupon cialis kaufen cialis billig viagra or cialis cialis for sale in europa click now cialis from canada cialis daily new zealand
شنبه 10 آذر 1397 12:38 ق.ظ

You said this terrifically!
the best choice cialis woman cialis in sconto how to buy cialis online usa click here cialis daily uk when will generic cialis be available cialis pas cher paris cialis generic availability only best offers 100mg cialis cialis generico milano overnight cialis tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Kudos! Wonderful stuff!
cialis soft tabs for sale rx cialis para comprar opinioni cialis generico cialis with 2 days delivery walgreens price for cialis deutschland cialis online cialis 20 mg usa cialis online sialis cialis 20 mg best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:54 ق.ظ

Thanks, A good amount of info.

cialis online holland canadian discount cialis cialis super kamagra we use it 50 mg cialis dose cialis usa cost bulk cialis cost of cialis cvs walgreens price for cialis cialis official site cialis tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:28 ب.ظ

Thanks a lot. I like it.
cost of cialis per pill buy generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis name brand cheap india cialis 100mg cost cialis tablets australia cialis in sconto cialis coupon preis cialis 20mg schweiz brand cialis nl
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:29 ق.ظ

Amazing tons of very good knowledge!
generic cialis with dapoxetine we choice cialis uk cialis 100mg suppliers interactions for cialis acquisto online cialis cialis uk cialis en 24 hora recommended site cialis kanada generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:08 ق.ظ

Kudos! A lot of tips.

levitra generic levitra generic buy levitra generic vardenafil 20mg buy generic levitra levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra 20mg levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 04:27 ق.ظ

Awesome advice. With thanks.
generic for cialis cialis prezzo in linea basso achat cialis en itali cialis pills price each cialis per paypa cialis coupons printable cialis generico milano cialis generisches kanada what is cialis price cialis per pill
یکشنبه 8 مهر 1397 01:51 ق.ظ

Amazing plenty of amazing facts!
we choice cialis uk generic cialis 20mg uk cialis therapie tadalafil 10 mg legalidad de comprar cialis side effects of cialis safe site to buy cialis online cipla cialis online cialis savings card when will generic cialis be available
شنبه 31 شهریور 1397 04:37 ب.ظ

This is nicely expressed. .
canadian pharmacy viagra safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals for usa sales canadian rxlist global pharmacy canada pharmacy canada best canadian pharcharmy online24 cialis canadian pharmacy canada vagra northwest pharmacies mail order
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:16 ب.ظ

Many thanks, I appreciate this.
cialis without a doctor's prescription link for you cialis price cilas can i take cialis and ecstasy calis cialis canada on line tadalafilo cialis 20 mg cost cialis 20 mg cut in half cialis dose 30mg
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:04 ب.ظ

Really plenty of amazing information.
prescription doctor cialis canadian discount cialis if a woman takes a mans cialis cialis in sconto cuanto cuesta cialis yaho link for you cialis price cialis reviews tadalafil 20mg cialis italia gratis cialis 5 mg funziona
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

Amazing posts. Many thanks!
canadian pharmacies shipping to usa canadian medications 247 buy viagrow pro canadian rx Canadian Pharmacy USA drugstore online shopping reviews buy viagrow pro canadian pharmacys best canadian mail order pharmacies online canadian pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:06 ب.ظ

Thanks! I appreciate this!
miglior cialis generico cialis en mexico precio acheter cialis kamagra generic for cialis generic cialis at the pharmacy cialis cipla best buy precios de cialis generico opinioni cialis generico achat cialis en suisse cialis dose 30mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:34 ق.ظ

Truly lots of good material!
cialis canada on line overnight cialis tadalafil cialis canada tadalafil 20mg cialis 20mg preis cf where do you buy cialis cialis ahumada cialis dosage amounts generic cialis at walmart cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:33 ب.ظ

Amazing all kinds of amazing info.
buy name brand cialis on line where to buy cialis in ontario cialis sicuro in linea acquistare cialis internet purchasing cialis on the internet cialis diario compra cialis 5mg billiger overnight cialis tadalafil tadalafil generic costo in farmacia cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:12 ق.ظ

You have made your stand extremely clearly..
buy viagra cvs safely buy viagra online viagra pharmacy levitra generic sildenafil how can i order viagra online viagra online pharmacy buying viagra on line buy viagra online india is it illegal to buy viagra viagra on prescription
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:30 ق.ظ

Terrific stuff, With thanks!
cialis australian price rezeptfrei cialis apotheke click now cialis from canada order a sample of cialis deutschland cialis online how much does a cialis cost how do cialis pills work get cheap cialis only now cialis 20 mg look here cialis order on line
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:02 ق.ظ

Regards. Loads of information.

we recommend cheapest cialis female cialis no prescription free cialis cialis australia org cialis great britain cialis rckenschmerzen cialis dosage cialis italia gratis cost of cialis cvs weblink price cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:17 ق.ظ

Cheers! I value it!
sildenafil generic uk buy female viagra cheap generic viagra buy viagra uk pharmacy order viagra without prescription buy viagra online at viagra tablets online order viagra online without prescription cheapest place to buy viagra buy viagra online uk no prescription
جمعه 17 فروردین 1397 07:57 ب.ظ

Whoa tons of helpful info.
cialis generico postepay cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg cialis 5 mg buy how does cialis work cialis generico cialis online nederland cialis 10mg prix pharmaci cialis lowest price canadian cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:26 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis alternative cialis side effects buy original cialis cialis professional from usa rezeptfrei cialis apotheke when will generic cialis be available dose size of cialis buy cialis uk no prescription we recommend cialis info cialis diario compra
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:22 ب.ظ

Very good info, Thanks.
cialis name brand cheap wow look it cialis mexico online cialis cialis generico online prescription doctor cialis generic cialis pill online buy cialis sample pack cialis super acti buying cialis overnight canada discount drugs cialis
سه شنبه 28 شهریور 1396 07:19 ق.ظ
I have read so many posts regarding the blogger lovers except this article is genuinely a pleasant paragraph, keep it up.
پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:59 ب.ظ
I just like the helpful information you provide to your articles.
I will bookmark your blog and test again right here frequently.

I'm relatively sure I will be informed lots of new
stuff proper here! Good luck for the next!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:13 ب.ظ
Informative article, just what I wanted to find.
شنبه 19 فروردین 1396 08:34 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on اعصاب.
Regards
چهارشنبه 22 مرداد 1393 10:01 ق.ظ
من راستش اناتومی نصفشو خوندم بقیه همسر جلسه امتحان از طرف فرشتگان الهی رسید
فعلاً ... خدا این فرشتگان و امداد های الهی رو حفظ کنه!!!
وگرنه باید باید 8 ترمی تموم کردن پرستاری شیرینی میدادیم!!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :