تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - آشنایی با پرستاری: مرکز مستقل خدمات پرستاری
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...آئین نامه تاسیس مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری

ماده 1- تعاریف مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری:

به محلی اتلاق می شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی جهت انجام خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد واجد شرایط و با صلاحیت دائر گردد. و از این پس در این آئین نامه به عنوان مركز به آن اشاره می شود.

ماده 2- هدف:

تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق ارائه خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری با توجه به ضوابط به شرح زیر:

1-1- ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش خود مراقبتی .
2-2- استفاده بهینه از توان نیروهای كارآمد و متخصص پرستاری در جهت رفع مشكلات بهداشتی درمانی و توانبخشی با توجه به استانداردها و محدوده وظایف پرستار.
3-2- كاهش هزینه های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی جامعه و كاهش هزینه تخت روز درمانی كشور.
4-2- فراهم نمودن زمینه مشاركت مردمی در ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی –درمانی و آموزشی.
5-2- ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی-درمانی و آموزشی با توجه به استانداردها.
6-2- ایجاد زمینه ها مناسب برای اشتغال پرستاران در جهت ارتقاء و سلامت جامعه و رفاه اجتماعی.

ماده 3- تعاریف مفاهیم خدمات پرستاری:

الف- پرستاری:
پرستاری عبارت است از كمك به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از فعالیتهایی كه سبب حفظ و ارتقاء سلامتی گردد به نحوی كه اگر فرد توانائی ، اراده و یا آگاهی لازم را داشت ، می توانست آن فعالیتها را بدون كمك انجام دهد.

ب- پرسنل بخش پرستاری:

1- پرستار:
پرستار به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش پرستاری (كاردانی-كارشناسی-كارشناسی ارشد دكترا) را طبق ضوابط شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در یكی از دانشكده های مصوب شورای گسترش دانشگاهها و یا دانشكده های معتبر خارجی طی نموده و مدرك تحصیلی او به تائید اداره كل فارغ التحصیلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد.

2- بهیار:
بهیار به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش بهیاری را طبق مصوبات آموزش و پرورش ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در یكی از آموزشگاههای بهیاری مجاز گذرانده و گواهی مربوطه به تائید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

3- كمك بهیار:
به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش كمك بهیاری را طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی طی كرده و موفق به اخذ گواهی مربوطه شده باشد.

ماده 4- وظایف مركز :.............
در ادامه مطلب :


قلمرو فعالیتهای مركز
پرسنل بخش مركز
شرایط متقاضیان كار در مركز
حق العمل (كارمزد)
روش پذیزش بیمار/مددجو
صدور مجوز
شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراكز
وظایف كلی پرستار در منزل
تدابیر و مراقبتهای ( اختصاصی ) پرستاری در منزل

دیگر مراکز قابل ایجاد توسط پرستار
قلمرو فعالیتهای مركز به شرح زیر است:
الف- فعالیتهای عمومی

1- آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز مددجویان (فرد -خانواده- جامعه )
2- بررسی و شناخت وضعیت سلامت (جسمی-روانی –اجتماعی و معنوی) مددجویان و درصورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی ، درمانی و مؤسسات توانبخشی.
3- بازدید منزل و ارائه خدمات آموزشی ،مراقبتی- درمانی لازم در تمام مراحل (قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از بیمارستان)
4- آموزش خود مراقبتی به بیماران/مددجویان به منظور پیشگیری از عوارض مربوطه.
5- انجام روشهای مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده های مختلف.
6- شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی درمانی و توانبخشی در زمان بازدید و پیگیری موارد مشخص.
7- آموزش ارائه خدمات مراقبتی -درمانی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان (كودكان معلول – معلولین جسمی و روانی ، سالمندان و ....)

ب) مسئولیتهای مدیریت مركز:

1- برنامه ریزی و سازماندهی براساس اهداف تعیین شده.
2- تامین و معرفی پرسنل بخش پرستاری به متقاضیان دریافت خدمات پرستاری.
3- نظارت برچگونگی انجام فعالیتهای مركز
4- اجرای برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء كیفیت خدمات.
5- ارزشیابی برنامه های خدمات ارائه شده.
6- جمع آوری اطلاعات و ارائه آمار به مراجع ذیربط.
7- همكاری در انجام پژوهشهای كاربردی با محققین و پژوهشگران.
8 اجرای بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با وظایف مركز.
9- اعلام لیست و فهرست پرسنل بخش مركز در ساعات مختلف كاری به دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
10- رسیدگی به شكایات بیماران و مراجع ذیصلاح و پاسخگویی به آنها.

ماده 5- پرسنل بخش مركز:

الف- موسس مركز:
پرستار یا پرستارانی هستند كه مجوز تاسیس مركز را اخذ كرده و رئیس مركز را انتخاب می كند.
ب- رئیس مركز:
پرستاری است كه مدیریت مركز را براساس ضوابط و شرح وظایف تعیین شده عهده دار است و
پاسخگوی كلیه امور جاری مركز می باشد.
ج) سوپروایزر:
1- سوپروایزر ثابت مركز در شیفتهای مختلف صبح -عصر -شب مسئول رسیدگی به نیازهای بیماران/مددجویان و مشكلات مركز می باشد.
2- سوپروایزر غیرثابت جهت نظارت و ارزشیابی و ارائه خدمات به مددجویان

د: پرسنل بخش

1- پرسنل بخش در گردش شامل پرستاران با تخصص های مختلف،بهیاران و كمك بهیاران متناسب با خدمات
2- پرسنل بخش پشتیبانی : متناسب با حجم كار.

ماده 6- شرایط متقاضیان كار در مركز:

الف- شرایط عمومی برای كلیه پرسنل بخش مركز:
1- داشتن گواهی عدم سوء پیشینه كیفری
2- ارائه گواهی انجام خدمات قانونی

ب) شرایط اختصاصی:

1- موسس مركز:
- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسی پرستاری
2- رئیس مركز:
- دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد با حداقل دو سال سابقه كار در مراكز بهداشتی -درمانی و آموزشی.... و یا مدرك كارشناسی با حداقل پنج سال سابقه كار مفید در مراكز یاد شده.
تبصره 1- گذراندن طرح جزء سوابق كاری محسوب می شود.
تبصره 2- موسس مركز در صورت واجد شرایط بودن می تواند رئیس مركز نیز باشد.

ماده 7- پزشكان ،پرستاران ، پیراپزشكان و سایر حرف وابسته به گروه پزشكی می توانند با مركز قرارداد مشاوره منعقد نمایند.

ماده 8- حق العمل (كارمزد):

حق مشاوره ویزیت
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/kh.jpg
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/arshad.jpg
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/tarefe.jpg

ماده 9- روش پذیزش بیمار/مددجو:

1- ارجاع از موسسات بهداشتی درمانی (دولتی و خصوصی).
2- ارجاع از مطب پزشكان.
3- مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وی همراه دستور پزشك معالج.

ماده 10 : مركز موظف است در مورد درخواست بیمار یا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاری در منزل، قراردادی را كه حیطه عملیات مراقبتی و تعرفه و بهای خدمات را مشخص می نماید تنظیم و به امضاء طرفین برساند.

ماده 11 - شرایط مكان مركز:

مركز دارای امكانات و تجهیزات لازم جهت انجام خدمات مورد نیاز مددجویان و بیماران مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود. تجهیزات مورد نیاز متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 12 - محل مركز: محل ساختمان مركز و تجهیزات موجود در آن باید قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداری توسط كارشناسان ذیربط دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد.

ماده 13 : پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی ، حقوقی و خیریه و شركت تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی صادر خواهد شد.

ماده 14 - صدور مجوز:

به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس یك مركز اعطا می گردد. این پروانه ، پروانه قانونی است كه از طریق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پس از تصویب كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی موضوع ماده20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی، دارویی ، مواد خوراكی، آشامیدنی مصوب سا ل1334 و اصلاحیه در سال 1367 جهت فعالیت مركز صادر خواهد شد.
(که البته در جلسه 22/5/93 موافقت وزیر بهداشت جهت واگذاری اعتای این مجوز به سازمان نظام پرستاری کسب شده است و به زودی ساده تر و سریع تر از طریق این سازمان روند اعتای مجوز طی میشود)

ماده 15 : نظارت و ارزشیابی كلیه خدمات ارائه شده توسط این مركز در سراسر كشور به عهده دانشگاهها /دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه خواهدبود.

ماده 16 : پس از كسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، حداكثر ظرف مدت یكسال مهلت مندرج در قرارداد تاسیس منعقده بین وزارت متبوع و متقاضیا ن باید مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بكار مراتب را برای بازدید و تائید نهایی به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه كتبا" اعلام نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دلایلی ، براساس مفاد قرارداد تاسیس عمل خواهد گردید .

ماده 17 : تغییرات نام و محل مركز باید با هماهنگی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی باشد ،دراینصورت پروانه جدید به نام و یا محل جدید صادر خواهد شد.

ماده 18 : در صورت غیبت رئیس مركز به هر دلیل ، مؤسس مركز موظف است فرد واجدشرایطی را به جایگزینی نامبرده معرفی نماید.

ماده 19 : در صورتیكه مؤسس یا (مؤسسین) به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دلیل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ، درمانی مربوطه گزارش نمایند.

ماده 20 : تشكیل پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بیمار یا مددجو، نام پزشك، نام پرستا ر ،پیراپزشك و مراحل سیر بیماری ، اقدامات انجام شده برای بیمار، بایگانی و نگهداری مدرك جهت هریك از گیرندگان خدمات الزامی است.

ماده 21 : در ارائه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان رعایت طرح انطباق برای مركز الزامی است.

ماده 23 : شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراكز


الف )وظیف آموزش عمومی
-آموزش رژیم غذایی مناسب به خانواده ( برای سنین و دورانهای مختلف ) به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از كمبود موادغذایی با توجه به وظایف و آموزشهای پرستاری . دادن آگاهی به خانواده برای مشاهده موارد مشكوك و هشدار دهنده ( مانند علایم بیماریهای عوارض ثانوی آنها و .... ) . آموزش انجام به موقع معاینات فیزیكی ( قلب ، ریه ، فشار خون ، بینایی ، شنوایی ، حركتی و .... ) به منظور پیشگیری از عوارض .
- آموزش پرهیز از خود درمانی و استفاده داروها بدون تجویز پزشك .
-آموزش پیشگیری از حوادث و صدمات در حد وظایف پرستاری . -آموزش نحوه مواجه شدن در انجام كمكهای اولیه در موارد فوریتها ( گرفتاری های چشم ، گوش ... و شكستگی ها ) . -آموزش نكات ایمنی در سوانح و حوادث طبیعی (زلزله و ... ) در حد وظایف پرستاری . -آموزش مقابله با استفاده از دخانیات و مواد مخدر . -آموزش به خانواده به هنگام مواجه شدن با بیماریهای واگیر و غیرواگیر . -بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده و كنترل فشار خون به طور مرتب . -آشنا كردن خانواده با علایم و نشانه های اولیه اختلالات روانی در طول چرخه و احتراز از برخوردهای نامتناسب با مددجو . -آموزش ضروری برای جلوگیری از ضایعات جسمی حركت ( در سنین متفاوت ) و ارجاع موارد مشكوك به مراكز بهداشتی درمانی برای مشاوره به پزشك و انجام آزمایشات ضروری . -آموزش پیشگیری از حوادث در مورد افراد آسیب پذیر . -آموزش نحوه پیشگیری از بیماریهای بومی -آموزش رعایت اصول نگهداری بیمار در منزل . بدیهی است در موارد پیش با توجه به نقش و توانایی پرستاران و براساس مدرك تحصیلی آنان صورت می گیرد

ب) وظایف مراقبتی – حمایتی و .... این وظایف كه شامل ارایه مراقبتهای پرستاری و آموزش نحوه نگهداری از فرد مددجو در منزل است ، به دو صورت وظایف كلی و اختصاصی به شرح زیر است :

1- وظایف كلی پرستار در منزل : -بررسی وضعیت جسمی افراد خانواده برحسب نوع بیماری ( علایم حیاتی رفلكس ها سطح هوشیاری و ... ) -آموزش به خانواده برای گرفتن نمونه های مختلف آزمایشگاهی ( مدفوع ، ادرار ، خلط و ... ) -توجه به موارد مشكوك و راهنمایی بیماران برای مراجعه به مراكز تشخیص و درمانی . -ارایه اقدامات و تدابیر پرستاری براساس تشخیص های پرستاری . -دادن داروهای بیمار طبق دستور پزشك ( داروهای خوراكی تزریقی و ... ). -پیگیری درمانهای توصیه شده توسط پزشك و آموزش صحیح به خانواده در مورد درمانهای خاص ومصرف به موقع دارو . -ایجاد فضای امن و سرگرمی برای مددجو . -آموزشهای ضروری برای جلوگیری از ضایعات و آسبهای خاص به بیمار . -آموزش به خانواده مددجو در انجام مهارتها و فعالیتهای روزمره و سرگرمی و ... -ارایه كمكهای اولیه در منزل -آموزش در حمل و نقل بیماران حركتی و جسمی . -برقراری وضعیت مناسب برای مددجو ( تغییر پوزیشن بیمار ) . -همكاری و اموزش به مددجو از نحوه استفاده وسایل كمك حركتی . -ارایه مراقبتهای خاص در منزل جهت جلوگیری از زخم فشاری و غیره . -برقراری ارتباط و ارجاع مددجو به تیم توانبخشی در موارد معلولیت جشمی و حركتی و غیره در صورت لزوم . -ارایه و آموزش خدمات پرستاری در ارتباط با بازتوانی بیمار و ارجاع در موارد لزوم سكته مغزی ، فلج مغزی ، صرع و ... -اطمینان از ایمنی ارایه خدمات در جامعه به فرد ، خانواده ، در منزل ، مدرسه و كارخانه . -رعایت احتیاط كامل در بازدید و مسافرتها . -پیدا كردن راههای دستیابی در زمینه همكاری و جلب مشاركت افراد جامعه در ارایه خدمات در منزل . -ارایه گزارش منظم وضعیت بیمار به پزشك یا پزشكان معالج


2- تدابیر و مراقبتهای ( اختصاصی ) پرستاری در منزل : كنترل عفونت در منزل : -رعایت اصول پیشگیری و انتشار عفونتها . -آموزش و راهنمایی بیمار و خانواده در پیشگیری از عفونتها . -بررسی وضعیت سلامت و انجام معاینات بالینی از مددجو و خانواده . -آموزش و انجام تكنیك ایزوله در منزل ( در موارد ضروری ). -انجام مراقبتهای پرستاری جهت تامین نیازهای اولیه در منزل ( حركت دادن و جابجاكردن تخت و صندلی چرخدار ، حمام دادن روی تخت ، ماساژ پشت، دهان شویه ، سنداژ مجاری ادراری گوارشی و ... ). -مراقبتها و تدابیر پرستاری در ناراحتی های چشم ، گوش و حلق و بینی . -آموزش به مددجو و خانواده در پیگیری درمانها طبق دستور پزشك . -شستشو و انجام درمانهای تجویز شده توسط پزشك در ناراحتی چشم گوش و حلق و بینی . -كمك به نابینایان و آموزش موارد خاص در توان بخشی مددجو ( فرد خانواده و جامعه ). -همكاری و كمك به ناشنوایان و آموزش موارد ضروری به مددجویان و خانواده و بازتوانی آنها با كمك متخصصین . مراقبتها و تدابیر پرستاری به مددجویان قلبی – ریوی -آموزش چگونگی استفاده از اكسیژن در منزل با رعایت احتیاط كامل . -كنترل علایم حیاتی ( نبض ، فشارخون ، تنفس ، درجه حرارت ). -توجه به تراكئوستومی و آموزش به بیمار و خانواده . - آموزش تمرینات تنفسی و تن آرامی (
Relaxation ) . -تداوم در فیزیوتراپی ریه و كمك گرفتن از متخصصین فیزیوتراپی در موارد ضروری . -انجام مراقبتهای خاص در مواردی كه مددجو چست تیوب دارد . -انجام مراقبتهای ضروری در دادن داروهای قلبی – عروقی و ریوی طبق دستور پزشك . -انجام انواع بخورها طبق تجویز پزشك . -انجام ساكشن مجاری فوقانی تنفسی در موارد ضروری . مراقبتها و تدابیر پرستاری از پوست -بررسی وضعیت پوست و زخم . -انجام انواع پانسمانهای خشك و مرطوب زخمها ، سوختگی ها ، اگزما و غیره و دادن داروها تجویز شده ). مراقبتها و تدابیر پرستاری دستگاه -شست و شوی معده ، تغذیه از راه لوله بینی و معده و آموزش مراقبتهای مربوط به بیمار و خانواده . -دادن انواع تنقیه . -شست و شوی كلستومی ، استومی و آموزش نحوه مراقبتها از كلستومی به مددجو و خانواده . مراقبتها و تدابیر پرستاری در مایع درمانی ( IV تراپی و ... ) -تزریق مایعات و داروهای وریدی و قطع آنها طبق دستورات تجویز شده پزشك . -توجه به عكس العملهای ناشی از تزریق دارو . -گرفتن خون و تهیه نمونه برای آزمایشهای طبق دستور پزشك . مراقبتها و تدابیر پرستاری در شكستگیها -استفاده از بانداژهای الاپلاستیكی با مجوز . -بی حركت نگهداشتن بیمار و عضو شكسته ( به غیر از كاربرد آتل و گچ گیری ). -كمك به تسكین درد و آرام كردن بیمار با كاربرد روشهای پرستاری . -استفاده از تدابیر پیشگیری از زخم بستر . -استفاده از تدابیر لازم در پیشگیری از عفونتهای ادراری تناسلی . -استفاده از واكر ، صندلی چرخدار و ... -آموزش به بیمار و خانواده در ارتباط با نگهداری گچ و انجام فعالیتهای روزمره . مراقبتها و تدابیر پرستاری در دستگاه ادراری- تناسلی -آموزش به فرد و خانواده در پیشگیری از عوارض كلیوی و تناسلی . -گرفتن نمونه آزمایشگاهی در موارد ضروری طبق دستور پزشك . -انجام سونداژهای ادراری ( دائم یا موقت ) . -آموزش به خانواده و انجام شستشوی مجاری ادراری و تناسلی در موارد ضروری . -آموزش به خانواده در اندازه گیری جذب و دفع مایعات . -آموزش به خانواده در مورد رعایت رژیم غذایی مورد نظر و استفاده به موقع از داروهای تجویز شده . مراقبتها و تدابیر پرستاری و بازتوانی بیماران سكته مغزی -آموزش برای كنترل ادرار و مدفوع . -مراقبت از سوند متناوب و دایم . -در اختلال تكلم ( Aphasia ) كمك به بیمار و خانواده در سازش با موقعیت مددجو . -راهنمایی و آموزش به فرد و خانواده در انجام مهارتها و فعالیتهای روزمره زندگی . مراقبتها و تدابیر پرستاری در اختلالات غدد مترشحه داخلی - آموزش به مددجو و خانواده از نحوه سالم زیستن و سازش با این بیماری ها ( دیابت ، هیپرتیروئیدیسم ) ( Hyperthyroidism ) . -آموزش رعایت بهداشت فردی ( پوست ، ناخن و ... ) -آموزش رژیم غذایی دارویی استراحت فعالیت و غیره . -آموزش نحوه استفاده از داروها ( تزریق زیر جلدی انسولین و داروهای خوراكی ). -آموزش نحوه مراجعه و ارتباط با پزشك معالج در موارد لزوم . -آموزش چگونگی انجام تست روزانه ادرار ( به فرد و خانواده ). -آموزش به همراه داشتن كارت شناسایی ( با مشخصات فردی و بیماری فرد ) در تمام اوقات به مددجو و خانواده . -جمع آوری نمونه ها برای آزمایشات طبق تجویز پزشك . -تهیه نمونه ادرار طبق دستور ( 24 ساعته استریل و غیره . ) با آموزش به بیمار و خانواده . -تهیه نمونه مدفوع برای آزمایشات مختلف -تهیه نمونه خون برای آزمایشات مختلف . ارایه مراقبتها و تدابیر پرستاری در فوریتهای پزشكی مراقبتهای پرستاری در منزل برای فوریتهای پزشكی با رعایت اصول و كاربرد تكنیكهای كمكهای اولیه و ارایه تدابیر فوری پرستاری تا رساندن مددجو به نزدیكترین مركز پزشكی است . فوریتهای پزشكی مطرح به شرح زیر است : -آمبولیهای ریوی و قلبی -انسداد مجاری هوایی كامل و ناقص ( در نوزادان كودكان ، بزرگسالان و كهنسالان ). -انواع گزیدگیها -خونریزیها -ایست های قلبی ریوی و انجام C.P.R در كودكان ، نوزادان و بزرگسالان ) -شكستگیها و بریدگیهای وسیع . -تشنج ها مانند صرع -شوكها ، مسمویتها ( خودكشی و غیره ) -عكس العمل های ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن . -سرگیجه های حاد . مراقبتها و تدابیر پرستاری از سالمند در منزل -آموزش اجرای مراقبتهای بهداشتی درمانی توان بخشی و نگهداری سالمند توسط خانواده یا خانه سالمندان . -بررسی ئضعیت جسمی روانی و اجتماعی مددجو و ارتباط با خانواده . -كمك و راهنمایی در تدارك فضای مناسب از نظر فیزیكی روانی و اجتماعی . -رعایت نكات ایمنی در منزل برای سالمندان . -كمك به تغذیه و فعالیت مناسب سالمند . -آموزش فرد و خانوداه از نحوه مراقبت از خود. -تشویق سالمندان و خانواده به اشتغال پاره وقت در منزل و یا خارج از منزل با ارایه خدمات داوطلبانه . -تدارك امكانات تفریحی در ساعات فراغت برای سالمندان و تشویق به عضویت در انجمن ها مساجد و شوراها و غیره . -آموزش به خانواده برای تشخیص موارد مشكلات مشكوك سالمند در مراحل اولیه و ارجاع آنها به مراجع ذیصلاح . -برقراری ارتباط مستمر خانواده با سالمند در صورت زندگی در سالمند سراها . مراقبتها و تدابیر پرستاری در دادن دارو -كاربرد اصول دادن داروها در منزل با توجه به دستور پزشك ( از داروهای ساده تا آنتی بیوتیكها ) و ارایه آموزشهای لازم به بیمار و خانواده . -آموزش به فرد و خانواده در مورد طرز مصرف و نگهداری داروها و عدم مصرف داروهای تاریخ گذشته و غیر ضروری . -انجام تزریقهای عضلانی و دادن داروها از راه دهان با مجوز . سایر عوامل مشكل زا و ارایه خدمات پرستاری تدابیر پرستاری در موارد زیر با توجه به كاربرد فرآیند پرستاری و موقعیت های خاص مددجو و خانواده ارایه خواهد شد : -سالمند آزاری ، كودك آزاری و غیره . -مشاوره و راهنمایی در موارد خاص ( اعتیاد و غیره ) و ارجاع به مراجع ذیصلاح . -كمك از مراجع ذیصلاح به منظور تامین موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی مددجو و خانواده . -آموزش به بیمار و خانواده در پیشگیری از حوادث . -نحوه رسیدگی به فرد در حال احتضار و فوت شده در منزل . ج ) وظایف و تدابیر پرستاری توانبخشی -بررسی و برنامه ریزی مراقبتهای پرستاری از بیماران مزمن در دورانهای مختلف زندگی ( كودكی ... كهنسالی ). -ارایه مراقبتهای پرستاری از عقب افتادگان ذهنی و حركتی در سنین مختلف . -ارایه مراقبتهای پرستاری به منظور جلوگیری از پیشرفت معلولیتها و پیشگیری از عوارض آنها . -انجام درمانهای دارویی برای مددجو طبق تجویز پزشك . -ارایه مراقبتهای سرپایی . -ارایه مراقبتهای پرستاری به بیماران مزمن روانی در جامعه . -برگزاری برنامه های بازآموزی مسمتر برای پرسنل . -كسب مهارتهای جدید حرفه ای و افزایش تبحر در ارایه فعالیتها . -انجام امور مربوطه با علاقه و رغبت . -انجام دستور العملها و بخشنامه ها به طور دقیق و مطلع نمودن كلیه همكاران از آنها . -برنامه ریزی تدابیر پرستاری با كاربرد فرآیند پرستاری . -انجام مراقبتها با استفاده از اصول علمی . -ثبت كامل و صحیح اوراق پذیرش مددجو. -شناخت كلیه مددجویان با مشخصات آنها . -پیگیری كارهای مربوط به مددجویان و خانواده با توجه به اولویتها . -ثبت مشكلات و تشخیص های پرستاری و اجرا براساس اولویتها . -ثبت فعالیتهای روزانه و وقایع به طور دقیق . -تقسیم كار روزانه و فهتگی برای پرسنل . كنترل پرونده های مددجویان به لحاظ كامل بودن آنها . -مساعدت و تسهیل در انتقال بیماران به منزل و یا مراكز مربوطه . -ارجاع پرونده پزشكی و پرستاری مددجو به مراكز مربوطه ( در صورت نیاز ) -ارائه اطلاعات و آمار جمع آوری شده به منابع اطلاع رسانی ذیربط . -همكاری در انجام پژوهشهای كاربردی با پژوهشگران و موسسات مربوطه . -پیشگیری از بروز حوادث در حین ارایه خدمات -رعایت اصول صرفه جویی با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده .


دیگر مراکزی که پرستاران توانایی احداث و مشارکت در آن را دارند بدین شرح میباشد:

- تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان (کلیک کنید)

- تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی (کلیک کنید)

و مشارکت با سابر اعضای تیم درمانی و پزشک در تاسیس هرگونه درمانگاه تخصصی و عمومی و بیمارستان و مراکز خیریه و ...

نوع مطلب : اطلاعات گروه پرستاری،ارشد پرستاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 06:32 ب.ظ

You actually reported this perfectly.
how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg cialis online deutschland tadalafil cialis baratos compran uk cialis 30 day trial coupon enter site 20 mg cialis cost cialis e hiv cialis for sale south africa viagra vs cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:51 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
are there generic cialis tadalafil tablets prezzo di cialis in bulgaria ou acheter du cialis pas cher generic cialis 20mg uk buy name brand cialis on line cialis billig enter site 20 mg cialis cost cialis pills price each preis cialis 20mg schweiz
شنبه 1 تیر 1398 10:52 ق.ظ

This is nicely put. !
prices on cialis 10 mg cialis price in bangalore click now cialis from canada generico cialis mexico cialis 20 mg best price cialis en mexico precio 200 cialis coupon cialis en 24 hora achat cialis en europe rx cialis para comprar
جمعه 31 خرداد 1398 06:48 ب.ظ

Awesome facts. Thanks!
cialis 200 dollar savings card cialis prices in england cialis rckenschmerzen cialis dosage amounts generic cialis soft gels achat cialis en suisse achat cialis en suisse generico cialis mexico cialis for bph how to purchase cialis on line
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:43 ب.ظ

With thanks. Numerous knowledge.

cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen how much does a cialis cost acheter du cialis a geneve we use it 50 mg cialis dose canadian cialis the best choice cialis woman cialis prezzo di mercato cialis canada cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 11:49 ق.ظ

This is nicely expressed! .
buying cialis on internet calis cialis 5mg prix cialis for sale south africa interactions for cialis safe site to buy cialis online look here cialis cheap canada interactions for cialis cialis arginine interactio cialis free trial
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:14 ق.ظ

Nicely put. Regards.
achat cialis en itali preis cialis 20mg schweiz precios cialis peru cialis prices in england prezzo di cialis in bulgaria callus cialis dose 30mg buy cialis online legal generic cialis levitra cialis super acti
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

Hi to every one, the contents present at this site are actually awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:23 ق.ظ

Incredible a lot of superb info!
tesco price cialis cialis sale online viagra vs cialis cialis alternative cialis from canada venta de cialis canada click here to buy cialis warnings for cialis cialis pills boards generic cialis at the pharmacy
جمعه 23 فروردین 1398 05:39 ب.ظ

Helpful forum posts. Appreciate it.
buy viagra usa canada online pharmacies for men canadian pharmaceuticals for usa sales canadian pharmacy uk delivery online canadian pharmacy canadian online pharmacies legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg canadian online pharmacies rated drugstore online reviews canadian medications pharmacy
پنجشنبه 22 فروردین 1398 04:00 ق.ظ

You actually explained this fantastically!
canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacycanadian pharmacy online pharmacy canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies stendra pharmacy onesource canada medications information canadian pharmacy king pharmacy onesource
جمعه 16 آذر 1397 05:34 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis generic only best offers cialis use warnings for cialis miglior cialis generico side effects for cialis cialis efficacit cialis generico online buy name brand cialis on line only now cialis for sale in us how does cialis work
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:22 ق.ظ

Really loads of fantastic advice.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico lilly cialis tadalafil dosagem ideal cialis no prescription cialis cheap generic cialis with dapoxetine cialis generisches kanada how much does a cialis cost cialis sans ordonnance how do cialis pills work
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:13 ب.ظ

Thanks. Good information!
dosagem ideal cialis cialis pills cialis wir preise price cialis wal mart pharmacy cialis coupons cialis vs viagra cialis flussig cialis for daily use cialis free trial cialis tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Really a good deal of very good information!
cialis tadalafil online generic for cialis generic cialis 20mg tablets compare prices cialis uk prezzo di cialis in bulgaria cialis rezeptfrei sterreich how do cialis pills work cialis therapie sublingual cialis online 200 cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 04:09 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis savings card cialis coupons printable calis cialis lilly tadalafi tadalafil 20 mg cialis daily dose generic cialis 5 mg funziona cialis tablets australia cost of cialis per pill cialis side effects
یکشنبه 11 آذر 1397 03:32 ب.ظ

Point nicely considered..
cost of cialis cvs only here cialis pills cost of cialis per pill cialis tadalafil online brand cialis generic low dose cialis blood pressure american pharmacy cialis tadalafil cialis generisches kanada tarif cialis france
یکشنبه 11 آذر 1397 03:43 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cilas precios cialis peru cialis 10 doctissimo cialis generisches kanada acheter du cialis a geneve 40 mg cialis what if i take best generic drugs cialis generic cialis 20mg tablets order generic cialis online the best site cialis tablets
شنبه 10 آذر 1397 04:11 ب.ظ

Cheers! An abundance of postings.

when will generic cialis be available walgreens price for cialis only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis cialis sicuro in linea cialis kaufen wo walgreens price for cialis cialis generique 5 mg cialis price thailand cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You definitely made the point.
how does cialis work cialis patent expiration get cheap cialis american pharmacy cialis cialis canadian drugs 40 mg cialis what if i take precios de cialis generico cialis dosage recommendations cialis prices in england cialis cipla best buy
جمعه 9 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Valuable material. Thank you!
cialis kaufen 40 mg cialis what if i take tadalafil tablets brand cialis nl cialis tablets cialis dosage amounts enter site 20 mg cialis cost deutschland cialis online sialis cialis daily
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
opinioni cialis generico buy cialis click here to buy cialis cialis online cialis alternative cialis pills boards cialis 5 mg effetti collateral cialis coupons printable precios cialis peru enter site 20 mg cialis cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:29 ب.ظ

You stated that very well.
where to buy cialis in ontario cialis generico postepay tadalafil tablets purchase once a day cialis where to buy cialis in ontario cialis free trial comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo in linea basso look here cialis cheap canada cialis e hiv
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:24 ق.ظ

Really many of beneficial tips.
cialis arginine interactio how to purchase cialis on line cialis italia gratis how to buy cialis online usa cialis for bph cialis et insomni precios de cialis generico where cheapest cialis cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve
جمعه 20 مهر 1397 02:47 ق.ظ

Cheers, Terrific stuff.
levitra 20 mg levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 20 mg buy levitra 10mg levitra generic levitra online cheap 20mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 03:25 ب.ظ

You have made your point!
look here cialis cheap canada cialis wir preise american pharmacy cialis cialis 05 calis safe site to buy cialis online cialis tablets australia click here to buy cialis purchase once a day cialis cialis prices in england
یکشنبه 8 مهر 1397 09:52 ق.ظ

You actually explained it very well!
tadalafil 20mg cialis professional from usa cialis sicuro in linea cialis generico in farmacia legalidad de comprar cialis tadalafil generic prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis look here cialis cheap canada generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 10:50 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of content.

cialis cost cialis dosage amounts cialis en mexico precio achat cialis en itali cialis bula canadian drugs generic cialis low dose cialis blood pressure order a sample of cialis cialis e hiv cialis 5 mg buy
شنبه 31 شهریور 1397 11:26 ب.ظ

Good information. Appreciate it!
canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmaceuticals nafta drugstore online canada canadianpharmacyusa24h canadian medications 247 canada online pharmacies reviews canadian pharmacy meds canada online pharmacies safe canadian online pharmacies drugs for sale on internet
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
cialis prezzo in linea basso cialis rezeptfrei cialis baratos compran uk we recommend cialis best buy cialis taglich cialis generico in farmacia cialis dosage only best offers cialis use wow cialis 20 miglior cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :