تبلیغات
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام - آشنایی با پرستاری: مرکز مستقل خدمات پرستاری
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تربت جام
درباره وبلاگ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرستاری هنری است بینظیر و تخصصی است بیهمتا.
پرستاری تنها مراقبت از علایم حیاتی بیمار نیست؛ فقط نگاهبانی از مرز حیات بیمار نیست؛
بلکه دمیدن روح زندگی است در تن رنجور بیمار؛ وزش نسیم محبت است و جاری کردن زلال امیدواری در بدن خسته بیمار؛
پرستاری حفظ جان بیمار است و تقویت روح او؛ درمان زخمهای بیمار است و مرهم نهادن بر زخمهای درون او.
پرستاری آمیختن طبابت جسم است با طبابت روح؛ روشن نگه داشتن چراغ حیات بیمار است و درخشان کردن خورشید ایمان و اعتمادش به زندگی.
برای همین است که پرستاری هنر است و تخصص.
پرستاری یعنی:
تخصص منهای تجویز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدانشگاهی های گُلی که دوست دارن با ما و وبلاگ ما همراه بشن،زیر پست های من یا حسین ابراهیمی، پیغام بگذارن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما پذیرای تبادل لینک با وبلاگ های دانشجویان علوم پزشکی هستیم.
ولی تمام درخواست های غیرمرتبط بدون بررسی حذف خواهند شد.

مدیر وبلاگ : فعلاً ...آئین نامه تاسیس مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری

ماده 1- تعاریف مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری:

به محلی اتلاق می شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی جهت انجام خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد واجد شرایط و با صلاحیت دائر گردد. و از این پس در این آئین نامه به عنوان مركز به آن اشاره می شود.

ماده 2- هدف:

تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق ارائه خدمات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری با توجه به ضوابط به شرح زیر:

1-1- ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش خود مراقبتی .
2-2- استفاده بهینه از توان نیروهای كارآمد و متخصص پرستاری در جهت رفع مشكلات بهداشتی درمانی و توانبخشی با توجه به استانداردها و محدوده وظایف پرستار.
3-2- كاهش هزینه های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی جامعه و كاهش هزینه تخت روز درمانی كشور.
4-2- فراهم نمودن زمینه مشاركت مردمی در ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی –درمانی و آموزشی.
5-2- ارائه خدمات بهداشتی مراقبتی-درمانی و آموزشی با توجه به استانداردها.
6-2- ایجاد زمینه ها مناسب برای اشتغال پرستاران در جهت ارتقاء و سلامت جامعه و رفاه اجتماعی.

ماده 3- تعاریف مفاهیم خدمات پرستاری:

الف- پرستاری:
پرستاری عبارت است از كمك به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته از فعالیتهایی كه سبب حفظ و ارتقاء سلامتی گردد به نحوی كه اگر فرد توانائی ، اراده و یا آگاهی لازم را داشت ، می توانست آن فعالیتها را بدون كمك انجام دهد.

ب- پرسنل بخش پرستاری:

1- پرستار:
پرستار به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش پرستاری (كاردانی-كارشناسی-كارشناسی ارشد دكترا) را طبق ضوابط شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی در یكی از دانشكده های مصوب شورای گسترش دانشگاهها و یا دانشكده های معتبر خارجی طی نموده و مدرك تحصیلی او به تائید اداره كل فارغ التحصیلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد.

2- بهیار:
بهیار به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش بهیاری را طبق مصوبات آموزش و پرورش ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی در یكی از آموزشگاههای بهیاری مجاز گذرانده و گواهی مربوطه به تائید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.

3- كمك بهیار:
به فردی اطلاق می شود كه دوره آموزش كمك بهیاری را طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی طی كرده و موفق به اخذ گواهی مربوطه شده باشد.

ماده 4- وظایف مركز :.............
در ادامه مطلب :


قلمرو فعالیتهای مركز
پرسنل بخش مركز
شرایط متقاضیان كار در مركز
حق العمل (كارمزد)
روش پذیزش بیمار/مددجو
صدور مجوز
شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراكز
وظایف كلی پرستار در منزل
تدابیر و مراقبتهای ( اختصاصی ) پرستاری در منزل

دیگر مراکز قابل ایجاد توسط پرستار
قلمرو فعالیتهای مركز به شرح زیر است:
الف- فعالیتهای عمومی

1- آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیاز مددجویان (فرد -خانواده- جامعه )
2- بررسی و شناخت وضعیت سلامت (جسمی-روانی –اجتماعی و معنوی) مددجویان و درصورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی ، درمانی و مؤسسات توانبخشی.
3- بازدید منزل و ارائه خدمات آموزشی ،مراقبتی- درمانی لازم در تمام مراحل (قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از بیمارستان)
4- آموزش خود مراقبتی به بیماران/مددجویان به منظور پیشگیری از عوارض مربوطه.
5- انجام روشهای مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده های مختلف.
6- شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتی درمانی و توانبخشی در زمان بازدید و پیگیری موارد مشخص.
7- آموزش ارائه خدمات مراقبتی -درمانی به منظور بازتوانی و نوتوانی مددجویان (كودكان معلول – معلولین جسمی و روانی ، سالمندان و ....)

ب) مسئولیتهای مدیریت مركز:

1- برنامه ریزی و سازماندهی براساس اهداف تعیین شده.
2- تامین و معرفی پرسنل بخش پرستاری به متقاضیان دریافت خدمات پرستاری.
3- نظارت برچگونگی انجام فعالیتهای مركز
4- اجرای برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء كیفیت خدمات.
5- ارزشیابی برنامه های خدمات ارائه شده.
6- جمع آوری اطلاعات و ارائه آمار به مراجع ذیربط.
7- همكاری در انجام پژوهشهای كاربردی با محققین و پژوهشگران.
8 اجرای بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح در رابطه با وظایف مركز.
9- اعلام لیست و فهرست پرسنل بخش مركز در ساعات مختلف كاری به دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه.
10- رسیدگی به شكایات بیماران و مراجع ذیصلاح و پاسخگویی به آنها.

ماده 5- پرسنل بخش مركز:

الف- موسس مركز:
پرستار یا پرستارانی هستند كه مجوز تاسیس مركز را اخذ كرده و رئیس مركز را انتخاب می كند.
ب- رئیس مركز:
پرستاری است كه مدیریت مركز را براساس ضوابط و شرح وظایف تعیین شده عهده دار است و
پاسخگوی كلیه امور جاری مركز می باشد.
ج) سوپروایزر:
1- سوپروایزر ثابت مركز در شیفتهای مختلف صبح -عصر -شب مسئول رسیدگی به نیازهای بیماران/مددجویان و مشكلات مركز می باشد.
2- سوپروایزر غیرثابت جهت نظارت و ارزشیابی و ارائه خدمات به مددجویان

د: پرسنل بخش

1- پرسنل بخش در گردش شامل پرستاران با تخصص های مختلف،بهیاران و كمك بهیاران متناسب با خدمات
2- پرسنل بخش پشتیبانی : متناسب با حجم كار.

ماده 6- شرایط متقاضیان كار در مركز:

الف- شرایط عمومی برای كلیه پرسنل بخش مركز:
1- داشتن گواهی عدم سوء پیشینه كیفری
2- ارائه گواهی انجام خدمات قانونی

ب) شرایط اختصاصی:

1- موسس مركز:
- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسی پرستاری
2- رئیس مركز:
- دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد با حداقل دو سال سابقه كار در مراكز بهداشتی -درمانی و آموزشی.... و یا مدرك كارشناسی با حداقل پنج سال سابقه كار مفید در مراكز یاد شده.
تبصره 1- گذراندن طرح جزء سوابق كاری محسوب می شود.
تبصره 2- موسس مركز در صورت واجد شرایط بودن می تواند رئیس مركز نیز باشد.

ماده 7- پزشكان ،پرستاران ، پیراپزشكان و سایر حرف وابسته به گروه پزشكی می توانند با مركز قرارداد مشاوره منعقد نمایند.

ماده 8- حق العمل (كارمزد):

حق مشاوره ویزیت
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/kh.jpg
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/arshad.jpg
http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1253998/tarefe.jpg

ماده 9- روش پذیزش بیمار/مددجو:

1- ارجاع از موسسات بهداشتی درمانی (دولتی و خصوصی).
2- ارجاع از مطب پزشكان.
3- مراجعه مستقیم مددجو یا وابستگان وی همراه دستور پزشك معالج.

ماده 10 : مركز موظف است در مورد درخواست بیمار یا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاری در منزل، قراردادی را كه حیطه عملیات مراقبتی و تعرفه و بهای خدمات را مشخص می نماید تنظیم و به امضاء طرفین برساند.

ماده 11 - شرایط مكان مركز:

مركز دارای امكانات و تجهیزات لازم جهت انجام خدمات مورد نیاز مددجویان و بیماران مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود. تجهیزات مورد نیاز متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 12 - محل مركز: محل ساختمان مركز و تجهیزات موجود در آن باید قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداری توسط كارشناسان ذیربط دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه مورد ارزشیابی و تائید قرار گیرد.

ماده 13 : پروانه تاسیس به نام اشخاص حقیقی ، حقوقی و خیریه و شركت تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی صادر خواهد شد.

ماده 14 - صدور مجوز:

به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت موضوع این آئین نامه فقط پروانه تاسیس یك مركز اعطا می گردد. این پروانه ، پروانه قانونی است كه از طریق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پس از تصویب كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی موضوع ماده20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی، دارویی ، مواد خوراكی، آشامیدنی مصوب سا ل1334 و اصلاحیه در سال 1367 جهت فعالیت مركز صادر خواهد شد.
(که البته در جلسه 22/5/93 موافقت وزیر بهداشت جهت واگذاری اعتای این مجوز به سازمان نظام پرستاری کسب شده است و به زودی ساده تر و سریع تر از طریق این سازمان روند اعتای مجوز طی میشود)

ماده 15 : نظارت و ارزشیابی كلیه خدمات ارائه شده توسط این مركز در سراسر كشور به عهده دانشگاهها /دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه خواهدبود.

ماده 16 : پس از كسب موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، حداكثر ظرف مدت یكسال مهلت مندرج در قرارداد تاسیس منعقده بین وزارت متبوع و متقاضیا ن باید مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بكار مراتب را برای بازدید و تائید نهایی به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه كتبا" اعلام نماید و در صورت عدم آمادگی بنا به دلایلی ، براساس مفاد قرارداد تاسیس عمل خواهد گردید .

ماده 17 : تغییرات نام و محل مركز باید با هماهنگی دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی باشد ،دراینصورت پروانه جدید به نام و یا محل جدید صادر خواهد شد.

ماده 18 : در صورت غیبت رئیس مركز به هر دلیل ، مؤسس مركز موظف است فرد واجدشرایطی را به جایگزینی نامبرده معرفی نماید.

ماده 19 : در صورتیكه مؤسس یا (مؤسسین) به دلایل موجهی قصد تعطیل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دلیل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ، درمانی مربوطه گزارش نمایند.

ماده 20 : تشكیل پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بیمار یا مددجو، نام پزشك، نام پرستا ر ،پیراپزشك و مراحل سیر بیماری ، اقدامات انجام شده برای بیمار، بایگانی و نگهداری مدرك جهت هریك از گیرندگان خدمات الزامی است.

ماده 21 : در ارائه خدمات پرستاری به بیماران و مددجویان رعایت طرح انطباق برای مركز الزامی است.

ماده 23 : شرح وظایف و خدمات ارائه شده توسط این مراكز


الف )وظیف آموزش عمومی
-آموزش رژیم غذایی مناسب به خانواده ( برای سنین و دورانهای مختلف ) به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از كمبود موادغذایی با توجه به وظایف و آموزشهای پرستاری . دادن آگاهی به خانواده برای مشاهده موارد مشكوك و هشدار دهنده ( مانند علایم بیماریهای عوارض ثانوی آنها و .... ) . آموزش انجام به موقع معاینات فیزیكی ( قلب ، ریه ، فشار خون ، بینایی ، شنوایی ، حركتی و .... ) به منظور پیشگیری از عوارض .
- آموزش پرهیز از خود درمانی و استفاده داروها بدون تجویز پزشك .
-آموزش پیشگیری از حوادث و صدمات در حد وظایف پرستاری . -آموزش نحوه مواجه شدن در انجام كمكهای اولیه در موارد فوریتها ( گرفتاری های چشم ، گوش ... و شكستگی ها ) . -آموزش نكات ایمنی در سوانح و حوادث طبیعی (زلزله و ... ) در حد وظایف پرستاری . -آموزش مقابله با استفاده از دخانیات و مواد مخدر . -آموزش به خانواده به هنگام مواجه شدن با بیماریهای واگیر و غیرواگیر . -بررسی وضعیت سلامت افراد خانواده و كنترل فشار خون به طور مرتب . -آشنا كردن خانواده با علایم و نشانه های اولیه اختلالات روانی در طول چرخه و احتراز از برخوردهای نامتناسب با مددجو . -آموزش ضروری برای جلوگیری از ضایعات جسمی حركت ( در سنین متفاوت ) و ارجاع موارد مشكوك به مراكز بهداشتی درمانی برای مشاوره به پزشك و انجام آزمایشات ضروری . -آموزش پیشگیری از حوادث در مورد افراد آسیب پذیر . -آموزش نحوه پیشگیری از بیماریهای بومی -آموزش رعایت اصول نگهداری بیمار در منزل . بدیهی است در موارد پیش با توجه به نقش و توانایی پرستاران و براساس مدرك تحصیلی آنان صورت می گیرد

ب) وظایف مراقبتی – حمایتی و .... این وظایف كه شامل ارایه مراقبتهای پرستاری و آموزش نحوه نگهداری از فرد مددجو در منزل است ، به دو صورت وظایف كلی و اختصاصی به شرح زیر است :

1- وظایف كلی پرستار در منزل : -بررسی وضعیت جسمی افراد خانواده برحسب نوع بیماری ( علایم حیاتی رفلكس ها سطح هوشیاری و ... ) -آموزش به خانواده برای گرفتن نمونه های مختلف آزمایشگاهی ( مدفوع ، ادرار ، خلط و ... ) -توجه به موارد مشكوك و راهنمایی بیماران برای مراجعه به مراكز تشخیص و درمانی . -ارایه اقدامات و تدابیر پرستاری براساس تشخیص های پرستاری . -دادن داروهای بیمار طبق دستور پزشك ( داروهای خوراكی تزریقی و ... ). -پیگیری درمانهای توصیه شده توسط پزشك و آموزش صحیح به خانواده در مورد درمانهای خاص ومصرف به موقع دارو . -ایجاد فضای امن و سرگرمی برای مددجو . -آموزشهای ضروری برای جلوگیری از ضایعات و آسبهای خاص به بیمار . -آموزش به خانواده مددجو در انجام مهارتها و فعالیتهای روزمره و سرگرمی و ... -ارایه كمكهای اولیه در منزل -آموزش در حمل و نقل بیماران حركتی و جسمی . -برقراری وضعیت مناسب برای مددجو ( تغییر پوزیشن بیمار ) . -همكاری و اموزش به مددجو از نحوه استفاده وسایل كمك حركتی . -ارایه مراقبتهای خاص در منزل جهت جلوگیری از زخم فشاری و غیره . -برقراری ارتباط و ارجاع مددجو به تیم توانبخشی در موارد معلولیت جشمی و حركتی و غیره در صورت لزوم . -ارایه و آموزش خدمات پرستاری در ارتباط با بازتوانی بیمار و ارجاع در موارد لزوم سكته مغزی ، فلج مغزی ، صرع و ... -اطمینان از ایمنی ارایه خدمات در جامعه به فرد ، خانواده ، در منزل ، مدرسه و كارخانه . -رعایت احتیاط كامل در بازدید و مسافرتها . -پیدا كردن راههای دستیابی در زمینه همكاری و جلب مشاركت افراد جامعه در ارایه خدمات در منزل . -ارایه گزارش منظم وضعیت بیمار به پزشك یا پزشكان معالج


2- تدابیر و مراقبتهای ( اختصاصی ) پرستاری در منزل : كنترل عفونت در منزل : -رعایت اصول پیشگیری و انتشار عفونتها . -آموزش و راهنمایی بیمار و خانواده در پیشگیری از عفونتها . -بررسی وضعیت سلامت و انجام معاینات بالینی از مددجو و خانواده . -آموزش و انجام تكنیك ایزوله در منزل ( در موارد ضروری ). -انجام مراقبتهای پرستاری جهت تامین نیازهای اولیه در منزل ( حركت دادن و جابجاكردن تخت و صندلی چرخدار ، حمام دادن روی تخت ، ماساژ پشت، دهان شویه ، سنداژ مجاری ادراری گوارشی و ... ). -مراقبتها و تدابیر پرستاری در ناراحتی های چشم ، گوش و حلق و بینی . -آموزش به مددجو و خانواده در پیگیری درمانها طبق دستور پزشك . -شستشو و انجام درمانهای تجویز شده توسط پزشك در ناراحتی چشم گوش و حلق و بینی . -كمك به نابینایان و آموزش موارد خاص در توان بخشی مددجو ( فرد خانواده و جامعه ). -همكاری و كمك به ناشنوایان و آموزش موارد ضروری به مددجویان و خانواده و بازتوانی آنها با كمك متخصصین . مراقبتها و تدابیر پرستاری به مددجویان قلبی – ریوی -آموزش چگونگی استفاده از اكسیژن در منزل با رعایت احتیاط كامل . -كنترل علایم حیاتی ( نبض ، فشارخون ، تنفس ، درجه حرارت ). -توجه به تراكئوستومی و آموزش به بیمار و خانواده . - آموزش تمرینات تنفسی و تن آرامی (
Relaxation ) . -تداوم در فیزیوتراپی ریه و كمك گرفتن از متخصصین فیزیوتراپی در موارد ضروری . -انجام مراقبتهای خاص در مواردی كه مددجو چست تیوب دارد . -انجام مراقبتهای ضروری در دادن داروهای قلبی – عروقی و ریوی طبق دستور پزشك . -انجام انواع بخورها طبق تجویز پزشك . -انجام ساكشن مجاری فوقانی تنفسی در موارد ضروری . مراقبتها و تدابیر پرستاری از پوست -بررسی وضعیت پوست و زخم . -انجام انواع پانسمانهای خشك و مرطوب زخمها ، سوختگی ها ، اگزما و غیره و دادن داروها تجویز شده ). مراقبتها و تدابیر پرستاری دستگاه -شست و شوی معده ، تغذیه از راه لوله بینی و معده و آموزش مراقبتهای مربوط به بیمار و خانواده . -دادن انواع تنقیه . -شست و شوی كلستومی ، استومی و آموزش نحوه مراقبتها از كلستومی به مددجو و خانواده . مراقبتها و تدابیر پرستاری در مایع درمانی ( IV تراپی و ... ) -تزریق مایعات و داروهای وریدی و قطع آنها طبق دستورات تجویز شده پزشك . -توجه به عكس العملهای ناشی از تزریق دارو . -گرفتن خون و تهیه نمونه برای آزمایشهای طبق دستور پزشك . مراقبتها و تدابیر پرستاری در شكستگیها -استفاده از بانداژهای الاپلاستیكی با مجوز . -بی حركت نگهداشتن بیمار و عضو شكسته ( به غیر از كاربرد آتل و گچ گیری ). -كمك به تسكین درد و آرام كردن بیمار با كاربرد روشهای پرستاری . -استفاده از تدابیر پیشگیری از زخم بستر . -استفاده از تدابیر لازم در پیشگیری از عفونتهای ادراری تناسلی . -استفاده از واكر ، صندلی چرخدار و ... -آموزش به بیمار و خانواده در ارتباط با نگهداری گچ و انجام فعالیتهای روزمره . مراقبتها و تدابیر پرستاری در دستگاه ادراری- تناسلی -آموزش به فرد و خانواده در پیشگیری از عوارض كلیوی و تناسلی . -گرفتن نمونه آزمایشگاهی در موارد ضروری طبق دستور پزشك . -انجام سونداژهای ادراری ( دائم یا موقت ) . -آموزش به خانواده و انجام شستشوی مجاری ادراری و تناسلی در موارد ضروری . -آموزش به خانواده در اندازه گیری جذب و دفع مایعات . -آموزش به خانواده در مورد رعایت رژیم غذایی مورد نظر و استفاده به موقع از داروهای تجویز شده . مراقبتها و تدابیر پرستاری و بازتوانی بیماران سكته مغزی -آموزش برای كنترل ادرار و مدفوع . -مراقبت از سوند متناوب و دایم . -در اختلال تكلم ( Aphasia ) كمك به بیمار و خانواده در سازش با موقعیت مددجو . -راهنمایی و آموزش به فرد و خانواده در انجام مهارتها و فعالیتهای روزمره زندگی . مراقبتها و تدابیر پرستاری در اختلالات غدد مترشحه داخلی - آموزش به مددجو و خانواده از نحوه سالم زیستن و سازش با این بیماری ها ( دیابت ، هیپرتیروئیدیسم ) ( Hyperthyroidism ) . -آموزش رعایت بهداشت فردی ( پوست ، ناخن و ... ) -آموزش رژیم غذایی دارویی استراحت فعالیت و غیره . -آموزش نحوه استفاده از داروها ( تزریق زیر جلدی انسولین و داروهای خوراكی ). -آموزش نحوه مراجعه و ارتباط با پزشك معالج در موارد لزوم . -آموزش چگونگی انجام تست روزانه ادرار ( به فرد و خانواده ). -آموزش به همراه داشتن كارت شناسایی ( با مشخصات فردی و بیماری فرد ) در تمام اوقات به مددجو و خانواده . -جمع آوری نمونه ها برای آزمایشات طبق تجویز پزشك . -تهیه نمونه ادرار طبق دستور ( 24 ساعته استریل و غیره . ) با آموزش به بیمار و خانواده . -تهیه نمونه مدفوع برای آزمایشات مختلف -تهیه نمونه خون برای آزمایشات مختلف . ارایه مراقبتها و تدابیر پرستاری در فوریتهای پزشكی مراقبتهای پرستاری در منزل برای فوریتهای پزشكی با رعایت اصول و كاربرد تكنیكهای كمكهای اولیه و ارایه تدابیر فوری پرستاری تا رساندن مددجو به نزدیكترین مركز پزشكی است . فوریتهای پزشكی مطرح به شرح زیر است : -آمبولیهای ریوی و قلبی -انسداد مجاری هوایی كامل و ناقص ( در نوزادان كودكان ، بزرگسالان و كهنسالان ). -انواع گزیدگیها -خونریزیها -ایست های قلبی ریوی و انجام C.P.R در كودكان ، نوزادان و بزرگسالان ) -شكستگیها و بریدگیهای وسیع . -تشنج ها مانند صرع -شوكها ، مسمویتها ( خودكشی و غیره ) -عكس العمل های ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن . -سرگیجه های حاد . مراقبتها و تدابیر پرستاری از سالمند در منزل -آموزش اجرای مراقبتهای بهداشتی درمانی توان بخشی و نگهداری سالمند توسط خانواده یا خانه سالمندان . -بررسی ئضعیت جسمی روانی و اجتماعی مددجو و ارتباط با خانواده . -كمك و راهنمایی در تدارك فضای مناسب از نظر فیزیكی روانی و اجتماعی . -رعایت نكات ایمنی در منزل برای سالمندان . -كمك به تغذیه و فعالیت مناسب سالمند . -آموزش فرد و خانوداه از نحوه مراقبت از خود. -تشویق سالمندان و خانواده به اشتغال پاره وقت در منزل و یا خارج از منزل با ارایه خدمات داوطلبانه . -تدارك امكانات تفریحی در ساعات فراغت برای سالمندان و تشویق به عضویت در انجمن ها مساجد و شوراها و غیره . -آموزش به خانواده برای تشخیص موارد مشكلات مشكوك سالمند در مراحل اولیه و ارجاع آنها به مراجع ذیصلاح . -برقراری ارتباط مستمر خانواده با سالمند در صورت زندگی در سالمند سراها . مراقبتها و تدابیر پرستاری در دادن دارو -كاربرد اصول دادن داروها در منزل با توجه به دستور پزشك ( از داروهای ساده تا آنتی بیوتیكها ) و ارایه آموزشهای لازم به بیمار و خانواده . -آموزش به فرد و خانواده در مورد طرز مصرف و نگهداری داروها و عدم مصرف داروهای تاریخ گذشته و غیر ضروری . -انجام تزریقهای عضلانی و دادن داروها از راه دهان با مجوز . سایر عوامل مشكل زا و ارایه خدمات پرستاری تدابیر پرستاری در موارد زیر با توجه به كاربرد فرآیند پرستاری و موقعیت های خاص مددجو و خانواده ارایه خواهد شد : -سالمند آزاری ، كودك آزاری و غیره . -مشاوره و راهنمایی در موارد خاص ( اعتیاد و غیره ) و ارجاع به مراجع ذیصلاح . -كمك از مراجع ذیصلاح به منظور تامین موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی مددجو و خانواده . -آموزش به بیمار و خانواده در پیشگیری از حوادث . -نحوه رسیدگی به فرد در حال احتضار و فوت شده در منزل . ج ) وظایف و تدابیر پرستاری توانبخشی -بررسی و برنامه ریزی مراقبتهای پرستاری از بیماران مزمن در دورانهای مختلف زندگی ( كودكی ... كهنسالی ). -ارایه مراقبتهای پرستاری از عقب افتادگان ذهنی و حركتی در سنین مختلف . -ارایه مراقبتهای پرستاری به منظور جلوگیری از پیشرفت معلولیتها و پیشگیری از عوارض آنها . -انجام درمانهای دارویی برای مددجو طبق تجویز پزشك . -ارایه مراقبتهای سرپایی . -ارایه مراقبتهای پرستاری به بیماران مزمن روانی در جامعه . -برگزاری برنامه های بازآموزی مسمتر برای پرسنل . -كسب مهارتهای جدید حرفه ای و افزایش تبحر در ارایه فعالیتها . -انجام امور مربوطه با علاقه و رغبت . -انجام دستور العملها و بخشنامه ها به طور دقیق و مطلع نمودن كلیه همكاران از آنها . -برنامه ریزی تدابیر پرستاری با كاربرد فرآیند پرستاری . -انجام مراقبتها با استفاده از اصول علمی . -ثبت كامل و صحیح اوراق پذیرش مددجو. -شناخت كلیه مددجویان با مشخصات آنها . -پیگیری كارهای مربوط به مددجویان و خانواده با توجه به اولویتها . -ثبت مشكلات و تشخیص های پرستاری و اجرا براساس اولویتها . -ثبت فعالیتهای روزانه و وقایع به طور دقیق . -تقسیم كار روزانه و فهتگی برای پرسنل . كنترل پرونده های مددجویان به لحاظ كامل بودن آنها . -مساعدت و تسهیل در انتقال بیماران به منزل و یا مراكز مربوطه . -ارجاع پرونده پزشكی و پرستاری مددجو به مراكز مربوطه ( در صورت نیاز ) -ارائه اطلاعات و آمار جمع آوری شده به منابع اطلاع رسانی ذیربط . -همكاری در انجام پژوهشهای كاربردی با پژوهشگران و موسسات مربوطه . -پیشگیری از بروز حوادث در حین ارایه خدمات -رعایت اصول صرفه جویی با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده .


دیگر مراکزی که پرستاران توانایی احداث و مشارکت در آن را دارند بدین شرح میباشد:

- تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان (کلیک کنید)

- تاسیس مرکز آمبولانس خصوصی (کلیک کنید)

و مشارکت با سابر اعضای تیم درمانی و پزشک در تاسیس هرگونه درمانگاه تخصصی و عمومی و بیمارستان و مراکز خیریه و ...

نوع مطلب : اطلاعات گروه پرستاری،ارشد پرستاری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
cialis prezzo in linea basso cialis rezeptfrei cialis baratos compran uk we recommend cialis best buy cialis taglich cialis generico in farmacia cialis dosage only best offers cialis use wow cialis 20 miglior cialis generico
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:30 ق.ظ

Wonderful postings. Thanks a lot!
when can i take another cialis cialis kaufen brand cialis nl prezzo di cialis in bulgaria generic cialis at walmart cialis farmacias guadalajara non 5 mg cialis generici cialis without a doctor's prescription cialis super acti buy generic cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:01 ق.ظ

You said this adequately!
buy viagra online overnight how to get viagra uk where to buy viagra without a prescription how to buy viagra uk where can you purchase viagra viagra or sildenafil sildenafil without prescription uk viagra no pres cost of viagra order viagra cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:43 ب.ظ

Fantastic posts, Regards.
generic cialis with dapoxetine only now cialis 20 mg achat cialis en suisse cialis from canada tadalafil 5mg cialis usa cost sublingual cialis online dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis generique 5 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:14 ق.ظ

Kudos. A lot of stuff!

viagra prescription where can i buy viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra buy cheap viagra online usa buy real viagra online without prescription buy prescription viagra online buy viagra europe uk buy viagra buy prescription viagra how to order viagra online
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:26 ق.ظ

You mentioned this wonderfully!
cialis 5mg billiger canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa click here to buy cialis cialis for bph cialis vs viagra tadalafil 5mg we choice cialis pfizer india walgreens price for cialis we use it 50 mg cialis dose
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:24 ب.ظ

Thanks. Helpful stuff!
estudios de cialis genricos cialis for sale cialis canadian drugs chinese cialis 50 mg precios de cialis generico are there generic cialis sialis rx cialis para comprar price cialis wal mart pharmacy tesco price cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:53 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively..
generic sildenafil uk buy viagra without consultation buy viagra without consultation uk buy viagra online without rx get viagra online how to get viagra from doctor viagra order online uk where do i buy viagra buy online viagra uk buy viagra brand online
شنبه 4 فروردین 1397 04:23 ق.ظ

Great write ups. Regards!
cialis official site generic cialis at walmart cilas cialis sans ordonnance get cheap cialis cialis kaufen bankberweisung sialis prix cialis once a da canadian discount cialis cialis 5mg billiger
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:48 ق.ظ

Lovely forum posts. With thanks!
cost of cialis per pill cialis online holland cialis generique 5 mg online prescriptions cialis tadalafil generic wow cialis tadalafil 100mg compare prices cialis uk buy cheap cialis in uk precios de cialis generico generic cialis in vietnam
جمعه 13 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:48 ب.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Many
thanks for providing this info.
شنبه 19 فروردین 1396 10:26 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having trouble
locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
جمعه 11 فروردین 1396 11:41 ق.ظ
Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the excellent work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :